Zarządzanie produktami

Odpowiedzialność za nasze produkty rozciąga się na cały cykl ich życia. Komunikujemy się z udziałowcami, dostawcami i wszystkimi członkami łańcucha wartości, w tym z podwykonawcami i specjalistami w dziedzinie logistyki. Dzięki temu podejmujemy wszystkie odpowiednie kroki, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, transportu i użytkowania naszych produktów przez klientów na całym świecie. Dostarczamy dane, takie jak właściwości i charakterystyka produktu, informacje na temat reaktywności z innymi materiałami i substancjami oraz porady dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem i jego odpowiedniej utylizacji. Dostarczamy wszystkie wymagane prawnie informacje i dokumenty (np. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych), a nasz proaktywny i przejrzysty sposób porozumiewania się jest bardzo ceniony na rynku.


 

Nasze proaktywne podejście do systemu GHS

Globalnie Zharmonizowany System (GHS) Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów to ogólnie przyjęty międzynarodowy system stworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Został opracowany, aby zastąpić wszystkie inne rozbieżne systemy klasyfikacji substancji niebezpiecznych i przekazywania informacji na ich temat oraz zapewnić jeden wspólny standard, który powinien być stosowany we wszystkich krajach. Firma Lhoist nie tylko spełnia wymagania GHS, ale także przekazuje odpowiednie informacje z wyprzedzeniem, aby wszystkie strony mogły zapoznać się z właściwościami naszych produktów.