Ścieki i osady ściekowe

Ścieki i osady ściekowe

Oczyszczanie ścieków polega na usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków. Obejmuje procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne stosowane w celu usunięcia zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu woda może być ponownie odprowadzona do środowiska. Ścieki są generowane przez gospodarstwa domowe , instytucje, szpitale, placówki handlowe i przemysłowe. Można je oczyszczać w pobliżu miejsca wytwarzania lub gromadzić i transportować za pomocą sieci rur i pomp do miejskiej oczyszczalni. Ścieki przemysłowe zwykle wymagają specjalistycznych procesów oczyszczania, które często są przeprowadzane na miejscu powstawania.

Neutralac® to światowa marka produktów i usług firmy Lhoist do oczyszczania ścieków i osadów ściekowych.

www.neutralac.com

Neutralizacja ścieków

Ścieki należy zneutralizować dostosowując ich wartość pH. Tylko w ten sposób można spełnić wymagania różnych zakładów przemysłowych w zakresie systemu oczyszczania ścieków.

Neutralizacja może być stosowana do oczyszczania ścieków kwaśnych, zawierających metale. Dodanie zasadowego odczynnika zwiększa wartość pH ścieków kwaśnych. Dzięki temu tworzy się osad, w którym gromadzą się niechciane metale. W rezultacie powstaje roztwór o optymalnym pH pozwalającym na strącanie się metali w postaci wodorotlenków.

Neutralac® SLS45 jest dobrym przykładem strategii Lhoist w zakresie badań i rozwoju (R&D) dotyczącej tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Gotowa do użytku zawiesina o szybkim działaniu i lepkości poniżej 300 cPs zawiera 45% substancji stałych.

Dzięki wysokiej reaktywności (KIWA T90 < 5 sekund) produkt doskonale nadaje się do szybkiej neutralizacji kwasów, a także utrzymania stałego pH.

Neutralac® SLS45 jest bardziej zaawansowany niż inne płynne produkty wapiennicze dostępne na rynku, a jego możliwości działania są podobne do działania sody kaustycznej. W wielu przypadkach użycie Neutralac® SLS45 poprawia strącanie metali ciężkich, stabilność flokulantów.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.sls45.com

 

Oczyszczanie ścieków metodą strącania chemicznego

Redukcja ilości metali ciężkich i innych jonów

Metale nie rozpuszczają się w środowisku naturalnym. Mogą być bardzo toksyczne dla ludzi i zwierząt. Władze ośrodków miejskich i zakładów przemysłowych muszą więc zadbać o ich usunięcie ze ścieków.

Najczęstszą techniką stosowaną w celu eliminacji metali (jonów) z roztworów, takich jak ścieki przemysłowe zawierające metale toksyczne, jest strącanie chemiczne. Jony metali są przekształcane w cząstki nierozpuszczalne podczas reakcji chemicznej pomiędzy rozpuszczalnymi związkami metali a odczynnikiem strącającym. Cząstki powstałe w tej reakcji są usuwane z roztworu w procesie sedymentacji i/lub filtracji.

Na skuteczność procesu strącania chemicznego wpływa kilka czynników, w tym rodzaj i stężenie jonów metali obecnych w roztworze, użyty odczynnik strącający, warunki reakcji (szczególnie pH roztworu) oraz obecność innych składników, które mogą zatrzymać reakcję strącania.

Najczęściej stosowaną metodą strącania chemicznego jest strącanie wodorotlenków. Podczas tego procesu tworzą się wodorotlenki metali, a odczynnikiem strącającym jest wodorotlenek wapnia. Każdy rozpuszczony metal posiada inne pH, które pozwala na reakcję strącania – od 7,5 dla chromu do 11,0 dla kadmu.

Biorąc pod uwagę koszty odczynników strącających i wymagania związane z wodorotlenkami, użycie wapna jest najbardziej ekonomiczną metodą usuwania metali ze ścieków.

Oczyszczanie osadów ściekowych

Usuwanie osadów ściekowych jest jednym z kluczowych elementów procesu oczyszczania ścieków. Wybór metody oczyszczania zależy od ilości szlamu ściekowego i innych szczególnych warunków panujących w danym miejscu. Wapno umożliwia bezpieczne i skuteczne odwadnianie organicznego i mineralnego osadu ściekowego, zwiększając ilość suchej masy i poprawiając jego strukturę (łatwiejsze przenoszenie i przechowywanie). Ponadto, stabilizuje i dezynfekuje osad w oczyszczalni ścieków, aby zneutralizować nieprzyjemny zapach i tym samym umożliwia jego rolnicze wykorzystanie.

Wapno można stosować do stabilizacji osadu ze ścieków przemysłowych i zgromadzonych podczas prac pogłębiania oraz do oczyszczania ścieków komunalnych z substancji stałych przed ich ponownym wykorzystaniem w rolnictwie lub spaleniem. Wapno ułatwia koagulację i transport szlamu ściekowego, zapobiega fermentacji, ogranicza nieprzyjemne zapachy, eliminuje patogeny i zatrzymuje jony metali w postaci nierozpuszczalnej. Wzbogaca także szlam ściekowy wapniem i magnezem (w przypadku użycia wapna dolomitowego), które są szczególnie korzystne w zastosowaniach dla rolnictwa.

Sposób zarządzania osadem ściekowym i strategia dotycząca jego oczyszczania muszą opierać się na redukcji jego ilości na każdym etapie:

  • przez cały proces produkcji, aby zredukować ilość odpadów, a następnie ilość produkowanego osadu ściekowego;
  • w oczyszczalni ścieków, wykorzystując nowe technologie, które redukują  ilość produkowanego osadu;
  • podczas pozbywania się osadu ściekowego, aby wybrać najbardziej pewną i ekonomiczną metodę.

Produkt Neutralac® dodany do osadu ściekowego zapewnia wiele korzyści:

Oczyszczanie zanieczyszczonej gleby

Zanieczyszczenie gleby powstaje w wyniku stosowania środków chemicznych wytworzonych przez człowieka lub innych zmian środowiska naturalnego. Zwykle jest spowodowane przez pęknięcia podziemnych zbiorników, stosowanie pestycydów, przesiąkanie skażonej wody powierzchniowej do warstw podpowierzchniowych, zrzucanie paliwa i oleju, ługowanie substancji z odpadów składowanych na wysypiskach lub bezpośrednie odprowadzanie odpadów przemysłowych do gleby. Najczęściej występującymi tam substancjami chemicznymi są węglowodory, rozpuszczalniki, pestycydy, ołów i inne metale ciężkie. Ryzyko zanieczyszczenia gleby jest związane ze stopniem uprzemysłowienia regionu oraz wykorzystywania materiałów chemicznych w okolicy.

Obawy związane z zanieczyszczeniem gleb dotyczą przede wszystkim zagrożenia zdrowia wywołanego przez bezpośredni kontakt oraz wtórne zanieczyszczenie zasobów wodnych.

Walka z zanieczyszczeniem środowiska obejmuje wykorzystanie różnych technik, począwszy od prostych procesów biologicznych do zaawansowanych technologii inżynierii. Procesy usuwania zanieczyszczeń mogą zależeć od rodzaju zanieczyszczenia (lub klasy zanieczyszczenia) i miejsca.

Odpady metalurgiczne

Z powodu coraz większych restrykcji prawnych, niedoboru surowców i wysokich cen metali wdrażanie procesów oczyszczania odpadów generowanych przez przemysł metalurgiczny i odzyskiwanie cennej zawartości jest coraz bardziej istotne. Inżynierowie firmy Lhoist, we współpracy z innymi partnerami, pracują nad innowacyjnymi procesami umożliwiającymi usuwanie węglowodorów zawartych w szlamie ściekowym i odzyskiwanie niektórych metali, które można ponownie wykorzystać w procesach.

Przykładem odpadów metalurgicznych są szlam oleisty i zgorzeliny. Obecnie, możliwe jest skuteczne odzyskanie żelaza z odpadów żelazonośnych, bez zaburzania całości procesu produkcyjnego.