Glosariusz

TERMIN OPIS
AAC Autoklawizowany beton komórkowy, materiał używany w budownictwie.
Absorpcja W procesie oczyszczania gazów spalinowych wapno hydratyzowane wychwytuje kwaśne zanieczyszczenia z gazów spalinowych (HCl, SO2, SO3, HF), absorbując je.
Adsorpcja W procesie oczyszczania gazów spalinowych proces skutkujący neutralizacją kwaśnych substancji chemicznych i wytwarzaniem soli takich jak CaCl2, CaSO4 lub CaF2.
Bryły  Zob. wapno w bryłach.
Cegły wapienno-piaskowe Cegły silikatowe wytwarzane poprzez autoklawizowanie mieszaniny piasku i wapna.
Częściowo uwodniony tlenek wapniowo-magnezowy Ca(OH)2.MgO, wodorotlenek wapnia + tlenek magnezu, częściowo gaszony tlenek wapniowo-magnezowy, uwodniony tlenek wapniowo-magnezowy, gaszony tlenek wapniowo-magnezowy.
Częściowo wyprażony dolomit CaCO3.MgO, tlenek i węglan wapniowo-magnezowy, dolomit kalcynowany, dolomit półwypalany, wapno dolomitowe.
Dezynfekcja W procesach rolniczych tlenki i produkty hydratyzowane Lhoist są wykorzystywane, ze względu na ich wysoką zasadowość, do niszczenia patogenów, bakterii i wirusów w budynkach inwentarskich;
w procesie oczyszczania osadów ściekowych, dzięki pH>12, wapno zapobiega fermentacji, ogranicza wydzielanie nieprzyjemnych zapachów oraz usuwa patogeny (stabilizacja i higienizacja).
Dolomit CaCO3MgCO3, węglan wapniowo-magnezowy, wapno dolomitowe, wapno magnezowe, skała dolomitowa.
Drobne wapno Jedna z trzech kategorii wielkości wapna, zwykle wymiary cząstek nie przekraczają 2 mm.
Egzotermiczny Termin określający reakcję chemiczną powodującą emisję ciepła.
Elektryczny piec łukowy Piec służący do rafinacji stali z żelaza i innych wsadów, wykorzystujący elektrody grafitowe. Łuk elektryczny między elektrodami i metalicznym wsadem powoduje wydzielanie dużej ilości ciepła, które topi wsad. W trakcie procesu można dodać składniki stopowe.
Flokulant Flokulacja to proces, w którym substancja rozpuszczona jest wyodrębniana z roztworu, w wyniku czego tworzy włókna lub płatki. Flokulacja i sedymentacja są powszechnie stosowane w procesie oczyszczania wody pitnej, a także ścieków komunalnych i przemysłowych.

W przypadku inżynierii lądowej wapno szybko zmienia strukturę gliniastych gruntów, zmniejszając ich plastyczność.

Te dwie cechy poprawiają właściwości gruntów związane z transportem w terenie i zagęszczaniem. 

GCC Mielony węglan wapnia; wytwarza się go, krusząc lub mieląc skałę węglanową, zwykle wapień, kredę lub marmur.
Gips Powszechna nazwa minerału składającego się głównie z w pełni uwodnionego siarczanu wapnia, CaSO4 x 2H2O lub dwuwodzianu siarczanu wapnia. Gips występuje w wielu miejscach w naturalnej postaci, a także jest wytwarzany w niektórych procesach odsiarczania spalin (FGD) na mokro.
Gładź Oznacza mieszaninę wapna (wodorotlenek wapnia) z wodą, która jest wykorzystywana do wytwarzania m.in. gipsów, tynków i zapraw wapiennych.
Glina – glina garncarska Substancja o nieregularnej strukturze przypominająca kaolin; osad występujący w wodzie, który został poddany przemianom chemicznym i zmieszany z piaskiem, materiałami organicznymi oraz innymi składnikami.  Idealna mineralna struktura kaolinu została zmieniona poprzez zastąpienie występujących w kryształach kaolinu atomów glinu i krzemu innymi pierwiastkami.  Zaburzenie równowagi związane z zamianą pierwiastków umożliwia osiągnięcie „plastyczności”, która jest pożądaną cechą gliny garncarskiej używanej z wodą do formowania ceramiki.
Granulat wapienny  Jedna z trzech kategorii wielkości wapna, zwykle wymiary cząstek wynoszą od 2 mm do 12 mm.
Kalcynacja Podgrzewanie materiału w celu uwolnienia substancji lotnych lub zmiany struktury krystalicznej Produkty palone – tlenki: Wapno palone, tlenek wapniowo-magnezowy, dolomit palony.
Kalcyt Minerał krystaliczny składający się z węglanów wapnia.
Kaoliny Kaolin to ogólna nazwa minerału kaolinitu, sześciościennych płaskich kryształów utworzonych z tlenków i wodorotlenków krzemu i glinu;  po oczyszczeniu z piasku i substancji organicznych kaolin jest często stosowany jako wypełniacz, powłoka zapewniająca jasność papieru, źródło glinu w przemyśle szklarskim i ceramicznym oraz jako dodatek do klejów, farb i innych produktów.
Koagulacja, flokulacja W procesie oczyszczania wody lub ścieków drobne ciała stałe znajdujące się w wodzie można zebrać i usunąć, wykorzystując proces koagulacji i flokulacji oraz czynniki takie jak wapno, FeCl3 i polimery.
Kruszywa Materiały o różnych granulacjach wykorzystywane w budownictwie; najpowszechniej stosowanymi naturalnymi kruszywami pochodzenia mineralnego są piasek, żwir i kruszone kamienie (< 95% CaCO3).
Mielenie Proces zmniejszania wielkości, zwykle do mniej niż 100 µm.
Minerały przemysłowe to „naturalnie występujące związki chemiczne”
Mleko wapienne Zawiesina cząsteczek wodorotlenku wapnia w wodzie; cząsteczki nadają substancji wygląd mleka; zawiesina wapienna.
Nawożenie W procesach rolniczych wapń i magnez to niezbędne dla roślin składniki odżywcze.
Neutralizacja W rolnictwie produkty Lhoist są wykorzystywane do zmniejszenia zakwaszenia gleby, a tym samym zwiększenia dostępności składników odżywczych dla roślin, zwiększenia aktywności biologicznej i poprawy struktury gleby.

W przypadku oczyszczania gazów spalinowych termin odnosi się do neutralizacji kwasów, w wyniku której powstają sole takie jak CaCl2, CaSO4 lub CaF2.

W przypadku oczyszczania wody lub ścieków produkty Lhoist zmniejszają kwasowość wody lub ścieków, przybliżając pH do odczynu neutralnego (pH = 7) lub docelowego.

Wody naturalne zawierające dużą ilość CO2 są bardziej agresywne niż wody o odczynie neutralnym. Dodanie produktów na bazie węglanów neutralizuje nadmiar CO2 i przywraca neutralne pH wody.

Ochrona Dzięki wysokiej temperaturze topnienia (2400°C) tlenek wapniowo-magnezowy jest bardzo stabilnym materiałem ogniotrwałym, zapewniając wysoką odporność na działanie ekstremalnych temperatur.

Ponadto, dzięki znacznie mniejszej porowatości, produkty z dolomitu ostrego palonego zapewniają również lepszą wytrzymałość na:
• uwadnianie (przed użyciem);
• infiltrację fazy ciekłej (w przypadku procesów klienta).

W przemyśle produkcji stali wapno, a zwłaszcza tlenek wapniowo-magnezowy, przedłuża żywotność wykładzin ogniotrwałych.

Oczyszczanie W procesach związanych z produkcją stali wapno i dolomit usuwają główne zanieczyszczenia z rud żelaza, głównie krzemionkę i glin, reagując z nimi, w wyniku czego powstaje ciekły żużel. Usuwają również mniejsze zanieczyszczenia, np. siarkę i fosfor.
Odsiarczanie Usuwanie siarki w procesie produkcji stali lub oczyszczania gazów spalinowych.
Odwadnianie Proces usuwania wody.
Odzyskiwanie W przemyśle papierniczym wapno wykorzystuje się podczas produkcji masy celulozowej w celu odzyskania Na(OH), czyli odczynnika służącego do pozyskiwania włókien celulozowych z drewna.
Odżywianie W rolnictwie wapń i magnez to niezbędne składniki pasz dla zwierząt.
Osuszanie W procesie oczyszczania osadów ściekowych wapno wchłania wodę, tworząc wapno hydratyzowane. W procesie hydratyzacji wydziela się ciepło, które również przyczynia się do zmniejszenia ilości wody. Ponadto zastosowanie wapna przed separacją cieczy od ciał stałych poprawia skuteczność procesu odwadniania, ograniczając ilość osadów ściekowych.
W inżynierii lądowej wapno jest wykorzystywane do osuszania mokrych gruntów.
PCC Strącony węglan wapnia powstaje w wyniku serii kontrolowanych reakcji chemicznych. Wapno palone jest mieszane z wodą. Powstaje zawiesina, do której dodaje się dwutlenek węgla. W wyniku tej reakcji powstaje bardzo drobny strącony węglan wapnia (CaCO3). Ten wypełniacz jest stosowany w produkcji papieru w celu zwiększenia jego białości, zdolności przepuszczania światła i faktury.
Piece przemysłowe Piece używane w przemyśle wapienniczym do usuwania CO2 z węglanów, spiekania skał dolomitowych lub suszenia minerałów przemysłowych; wykorzystuje się w nich różne technologie.
Piece rotacyjne Piec rotacyjny to jeden z licznych rodzajów pieców przemysłowych wykorzystywanych do obróbki wapna. Piec rotacyjny ma postać rury pod kątem, o długości około 100 metrów, do którego dostarczane są kamienie o granulacji od 50 mm do nawet 3 mm. Ruch obrotowy i nachylenie pieca wymuszają staczanie się kamienia z góry na dół. Wsad zajmuje jedynie 10% powierzchni w przekroju; pozostała przestrzeń jest zajmowana przez unoszący się gaz zasysany przez wentylator wylotowy. Paliwa są dostarczane do głównego palnika znajdującego się w dolnej części rury, przed chłodnicą. W piecach tego typu możliwe jest osiągnięcie różnych płomieni. Wykorzystuje się je do produkcji wapna wysokiej jakości, o niskiej zawartości CO2, kontrolowanej reaktywności i niewielkiej ilości siarki.
Piece szybowe pierścieniowe Piec szybowy pierścieniowy to jeden z licznych rodzajów pieców przemysłowych wykorzystywanych do obróbki wapna. Do pionowego szybu na dwóch poziomach dodane zostały zewnętrzne komory spalania.  Na każdym poziomie znajduje się 4 lub 5 komór, w zależności od wielkości pieca. Wewnętrzny walec tworzy pierścieniowy obszar, przez który przechodzi wsad – stąd nazwa „piec pierścieniowy”. Na wewnętrzny walec oddziałuje ujemne ciśnienie, dzięki czemu warunki panujące wewnątrz pieca sprzyjają recyrkulacji gazu, tym samym zwiększając obszar kalcynacji w porównaniu z innymi szybowymi piecami wapienniczymi. Pozwala to na wytwarzanie wapna reaktywnego, w odróżnieniu od tradycyjnych pieców szybowych.
Piece szybowe zasilane mieszanym wsadem Jeden z wielu typów pieców przemysłowych do obróbki wapna. W tym przypadku kamień wapienny (lub dolomitowy) miesza się z paliwem stałym; wsad podawany jest u góry pieca. Powietrze chłodzące nawiewane u podstawy pełni funkcję powietrza spalania. Kiedy powietrze chłodzące płynące do góry napotyka paliwo w postaci stałej (opadające razem z wsadem), powstają wysokie temperatury. Proces umożliwia przemysłową produkcję wapna (a nawet dolomitu ostrego palonego) przy niewielkiej reaktywności. W przypadku innych pieców szybowych paliwo jest dostarczane przez poprzeczne lance we wsadzie, bezpośrednio do obszaru kalcynacji.
Pigment w powłoce Pigment wykorzystywany w powłoce papieru, zwykle dostarczany w postaci zawiesiny; mieszanina bardzo jasnych i czystych cząsteczek, np. sproszkowanego wapienia lub kaolinu.
Powierzchnia właściwa Całkowita dostępna powierzchnia (m²/g); w procesach oczyszczania gazów spalinowych odnosi się do powierzchni styku wapna hydratyzowanego z gazami.
Powłoka W przemyśle papierniczym wapno najpierw przekształca się w mleko wapienne, a później w strącony węglan wapnia (PCC – CaCO3); strącony węglan wapnia wykorzystuje się jako pigment w powłoce stosowanej do wykończenia powierzchni papieru.
Pucolanowa Określenie reakcji zachodzącej między reaktywną krzemionką a tlenkiem glinu zawierającym materiały (materiały pucolanowe) pochłaniające wodorotlenek wapnia i tworzące krzemiany wapnia, w wyniku czego powstaje twarda substancja.
PV Objętość porów (cm³/g) – dokładna wartość określająca dostępność powierzchni właściwej.
Rafinacja Ogólnie – usuwanie nieczystości; w procesie produkcji wapna termin dotyczy również mielenia, uwadniania lub wytwarzania mleka wapiennego.
Reaktywność Prędkość, z jaką wapno lub dolomit reaguje z wodą; w przypadku wapna palonego reaktywność może być „bardzo wysoka”, „wysoka”, „średnia” lub „niska”.
Remineralizacja W procesach oczyszczania wody i ścieków; woda pitna niezawierająca składników mineralnych (np. rozpuszczonego Ca++ i HCO3-) poddawana jest remineralizacji poprzez dodanie wapna. W tym samym czasie dodawany będzie również CO2 (musowanie) (w zależności od ilości CO2).

W procesie remineralizacji tworzy się rozpuszczony wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2, który zapewnia stabilne neutralne pH wody. 

Rośnięcie W przemyśle budowlanym termin odnosi się do zwiększenia objętości podczas rośnięcia produktu związanego z wytwarzaniem autoklawizowanego betonu komórkowego.
Rozdrabnianie Proces zmniejszania wielkości, zwykle do 2/3 mm.
Rozpuszczalność Oznacza maksymalną ilość związku, którą można rozpuścić w jednym litrze wody (w mg/l).
Ścieki Substancja powstająca w wyniku stosowania procesów.
Sorbent Termin stosowany w przypadku niektórych systemów zagęszczania; dotyczy związków chemicznych dodawanych w gazowej części wytwornicy pary w celu zmniejszenia (sorpcji) emitowanych substancji. Przykładowo, wapień jest wykorzystywany w wytwornicach pary ze złożem fluidalnym do ograniczenia emisji dwutlenku siarki.
Stabilizacja W inżynierii lądowej; wapno reaguje z materiałami pucolanowymi, tworząc spoiwa, które stopniowo twardnieją w kontakcie z wodą. Tę właściwość wykorzystuje się do stabilizacji gliniastych gruntów, z których wykonane są nasypy i podbudowy dróg.
W przemyśle szklarskim CaO i MgO zapobiegają procesowi krystalizacji, zapewniając amorficzność i przezroczystość szkła.
Stężenie Ilość substancji czynnej w mieszaninie.
Stiuk Rodzaj gipsu przeznaczony do pokrywania ścian, nazywany również tynkiem.
Strącanie W procesach związanych z oczyszczaniem wody lub ścieków; metale ciężkie są mniej rozpuszczalne w wodzie o określonym odczynie pH. W takich warunkach tworzą się osady. Zmieniając pH, z wody można usunąć także inne jony, np. siarki, fosforu lub fluoru. 
Strata przy prażeniu (LOI) Utrata masy pod wpływem temperatury; określa zawartość wiązanego H2O i pozostałego CO2.
Struktura W budownictwie kruszywo wapienne tworzy szkielet konstrukcji betonowych.
W inżynierii lądowej kruszywa wapienne są wykorzystywane w warstwach nośnych i podbudowach, zapewniając odpowiedni rozkład obciążeń i ograniczając usterki struktury jezdni związane z ruchem ciężkich pojazdów. Tę funkcję mogą pełnić również grunty z dodatkiem wapna.
W rolnictwie wapnowanie poprawia fizyczną strukturę gleby, wspomagając przenikanie wody i powietrza.
Podczas przetwarzania osadów ściekowych wapno poprawia jego strukturę, tworząc granule. Ułatwia to przetwarzanie i obróbkę (składowanie, magazynowanie, transport itp.).
Szlam Wszystkie stałe, półstałe lub płynne odpady otrzymywane w oczyszczalniach ścieków komunalnych, komercyjnych i przemysłowych, stacjach uzdatniania wody oraz zakładach oczyszczania powietrza (płuczki), a także inne odpady mające podobne cechy lub działanie.
Szlam Cząsteczki zawieszone w wodzie.
Tadelakt Jasny, niemal wodoodporny gips wapienny nadający się do stosowania na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.
Temperatura topnienia Temperatura, w której ciało stałe staje się cieczą.
Topnik W procesach produkcji szkła topnik zmniejsza temperaturę topnienia piasku kwarcowego (uzupełniając działanie innych topników, np. Na2O), co pozwala ograniczyć energię wykorzystywaną w przemysłowych piecach szklarskich.
W produkcji stali kamień wapienny i wapń obniżają temperaturę topnienia i zwiększają płynność żużla.
To rodzaj wapna chemicznego. Jest to zwykle produkt wytwarzany na bazie wapna mieszanego z upłynniaczem przyspieszającego rozpuszczanie materiału, dzięki czemu możliwe jest zbieranie zanieczyszczeń w procesie produkcji stali podczas mieszania gazów w kadzi lub zbiorniku. Substancję wykorzystuje się do zmniejszania ilości aktywnego tlenu w żużlu i stali.
Typ N Wapno hydratyzowane o średnim/normalnym wyniku w teście Emleya, co oznacza połączenie zdolności zatrzymywania wody z wytrzymałością na rozciąganie.
Typ S  Wapno hydratyzowane  o gwarantowanym dobrym wyniku w teście Emleya, co oznacza połączenie dobrej zdolności zatrzymywania wody z wytrzymałością na rozciąganie; specjalne wapno hydratyzowane jest oznaczone znakiem ASTM, aby odróżnić wapno hydratyzowane budowlane od normalnego.
Utwardzanie Termin utwardzanie odnosi się do sytuacji, w której w wyniku suszenia lub reakcji chemicznej struktura substancji jest bardziej wytrzymała.

Przykładami takich procesów są: osuszanie gleb, wiązanie wapna powietrznego z wykorzystaniem CO2, reakcja krzemionki i wapnia prowadząca do powstania uwodnionych glinianów wapnia. Często proces ten nazywa się wiązaniem.

Uwadnianie Proces przekształcania tlenku (wapno lub tlenek wapniowo-magnezowy) w wodorotlenek (wapno hydratyzowane lub uwodniony tlenek wapniowo-magnezowy); proces może być pełny lub częściowy.
Uwodniony tlenek wapniowo-magnezowy Ca(OH)2Mg(OH)2, trójwodorotlenek wapnia i magnezu otrzymuje się po zmieszaniu tlenku wapniowo-magnezowego z wodą, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Zob. typ S.
Wapień Skała osadowa składająca się z kalcytu (węglan wapnia lub CaCO3); dostępny w postaci kruszonego, granulowanego, mielonego lub sproszkowanego wapienia.
Wapno dolomitowe CaO.MgO, tlenek wapniowo-magnezowy, dolomit palony.
Wapno dolomitowe Kamień wapienny stosowany w metalurgii, zawierający różne ilości węglanu magnezu.
Wapno gaszone Wapno hydratyzowane.
Wapno hydratyzowane Ca(OH)2, wodorotlenek wapnia. Otrzymuje się go po zmieszaniu tlenku wapnia z wodą („gaszeniu”). Nazywane również wapnem gaszonym. Zob. typ N.
Wapno hydrauliczne Chemicznie zanieczyszczona postać wapna powietrznego o różnych właściwościach hydraulicznych. Właściwości hydrauliczne są związane z obecnością znacznej ilości krzemionki, tlenków glinu i zwykle również żelaza, połączonych w wyniku reakcji chemicznych z wapnem, które w kontakcie z wodą są poddawane reakcji hydraulicznej. Zwykle wykorzystywane jako spoiwo w tynkach i zaprawach.
Wapno lekko palone Wysoko reaktywne wapno.
Wapno magnezowe Wapień zawierający znaczną ilość magnezu, co najmniej 90% kalcytu i nie więcej niż 10% dolomitu.
Wapno palone CaO, tlenek wapnia, wytwarzane w procesie kalcynacji wapienia, tzw. wapień prażony (uwapniony).
Wapno powietrzne Wapno palone lub dolomit palony nazywa się wapnem powietrznym, ponieważ łączy się z dwutlenkiem węgla obecnym w powietrzu i twardnieje pod jego wpływem.
Wapno w bryłach Jedna z trzech kategorii wielkości wapna, zwykle wymiary cząstek przekraczają 12 mm.
Wapnowanie jezior Rozprowadzanie sproszkowanego wapienia wykorzystywanego do przeciwdziałania zakwaszaniu jezior.
Węglan wapnia  CaCO3, minerał powszechnie występujący na Ziemi. Firma Lhoist wybiera najczystsze złoża minerału nadającego się do różnorodnych zastosowań.
Wiązanie W procesach budowlanych wapno reaguje z CO2 lub z krzemionką znajdującą się w piasku, tworząc węglan wapnia lub uwodniony krzemian wapnia i zapewniając silne i  trwałe wiązania.  Wapno reaguje z materiałami pucolanowymi, wiążąc zaprawy i tynki oraz tworząc twarde konstrukcje.
Wielki piec Technologia wykorzystywana w procesie produkcji stali w celu redukcji tlenku żelaza do żelaza w postaci metalicznej (zwanego też surówką) oraz do usuwania zanieczyszczeń z rud żelaza.
Współprądowe piece regeneracyjne To jeden z wielu rodzajów pieców przemysłowych wykorzystywanych do obróbki wapna, zapewniający bardzo efektywne wykorzystanie energii. Piec składa się z 2 lub 3 szybów połączonych poprzecznym kanałem. Paliwo jest dostarczane do pieca za pomocą lanc umieszczonych częściowo we wsadzie. Piec pracuje w różnych trybach: kiedy jeden szyb pracuje w trybie spalania, pobiera energię z końcówek lanc, a drugi szyb pracuje w trybie ogrzewania wstępnego, w którym energia gazów spalinowych jest przekazywana do wapienia. Tryby są zmieniane mniej więcej co 12 minut.

Temperatura wapienia wzrasta podczas jego drogi w dół, aż do osiągnięcia poziomu, na którym znajdują się końcówki lanc. Później następuje faza kalcynacji w temperaturze pośredniej (mniejszej niż 1100°C), dzięki której wytwarzane jest wapno reaktywne.  

Wybielanie W przemyśle papierniczym wapno najpierw przekształca się w mleko wapienne, a później w strącony węglan wapnia (PCC – CaCO3);
dodaje się go do włókien celulozowych jako wypełniacz, aby zwiększyć jasność, nieprzezroczystość i grubość papieru oraz wybielić go.
Wypełniacz Drobno zmielony kamień wapienny lub dolomit. Wykorzystuje się je jako wypełniacze np. w masach bitumicznych, tworzywach sztucznych, farbach i papierze. Substancja dodawana do systemu lub produktu w celu zwiększenia objętości, masy, lepkości, nieprzezroczystości lub wytrzymałości oraz – w wielu przypadkach – w celu zmniejszenia kosztów. W inżynierii lądowej mielony kamień wapienny jest używany jako wypełniacz, a wapno hydratyzowane jest dodawane do masy bitumicznej, aby zwiększyć sztywność mieszanki asfaltowej i poprawić jakość mieszanek bitumicznych wykorzystywanych głównie w powierzchniowych warstwach jezdni.
Wypełnianie Idea wypełniania pustej przestrzeni w celu poprawy nośności, np. wypełnianie otworów w ziemi.
Wysypisko Miejsce utylizacji, w którym odpady są umieszczane w ziemi.
Wzbogacanie Produkty Lhoist wykorzystywane w procesach oczyszczania osadów ściekowych wzbogacają osady w wapń i magnez, co jest ważne, jeśli mają one być wykorzystywane w rolnictwie.
Zagęszczanie Redukcja objętości gruntu lub kruszywa poprzez zastosowanie energii, np. podczas walcowania i ubijania.
Zakwaszanie Redukcja pH gleby, cieków wodnych i jezior.
Zaprawa Mieszanina jednego lub większej liczby nieorganicznych lub organicznych spoiw, kruszyw, wypełniaczy, dodatków i/lub domieszek.
Zaprawa tynkarska Trwała powłoka składająca się z wapna i kruszywa, chroniąca ściany budynków.
Zasadowy konwertor tlenowy Rozwiązanie technologiczne wykorzystywane w procesie produkcji stali podczas przekształcania surówki w stal poprzez usunięcie węgla i zanieczyszczeń.
Zmiękczanie W przypadku oczyszczania wody lub ścieków; twarda woda zawiera dużą ilość rozpuszczalnych dwuwęglanów HCO3.
Zmiękczanie wody z użyciem wapna obejmuje strącanie jonów poprzez wytworzenie nierozpuszczalnych węglanów CaCO3 lub MgCO3.
Żużel Produkt uboczny wytwarzania żelaza i stali; żużel składa się z tlenków z topników, nieczystości znajdujących się wcześniej w surowcach oraz niepożądanych składników, które w trakcie procesu są utleniane.
   
  Źródła: Grupa Lhoist, glosariusz EULA