Røggasrensning

Røggasrensning

Affaldsforbrænding og mange andre industrielle processer genererer røggasser. De indeholder ofte forurenende stoffer som f.eks. svovloxider (SO2 + SO3), saltsyre (HCl) og flussyre (HF) samt tungmetaller, dioxiner og furaner. Brændt kalk, hydratkalk og kalkstenbaserede produkter er yderst effektive til fjernelse af forurenende stoffer. Når de blandes med andre komponenter, fjerner de også såkaldte mikroforurenende stoffer.

Kunderne har egne krav i forhold til skadelige stoffer; udledningsgrænser, udstyr etc. Vi leverer skræddersyede løsninger med forskellige produkter:

 • Sorbacal® er en produktportefølje til fjernelse af større, syreholdige skadelige stoffer (SOx, HCl og HF).
 • Sorbacal® Micro -produkter bruges til fjernelse af skadelige mikrostoffer (PCCD/DF, PAH, PCB og Hg).

Vores røggasløsninger (FGT) er perfekte til processer, med forskellige typer brændstof; fra brunkulskoks og hårdt kul til biomasse og affaldsbaseret brændsel.

Ved at benytte et verdensomspændende netværk af eksperter og stærke R&D-ressourcer, indgående erfaring og specielt on-site forsøgsudstyr kan vi tilbyde:

 • produkter af høj kvalitet (brændt kalk, kalksten, dolomit, mineraler etc.)
 • pålidelige og omkostningseffektive løsninger
 • fuld assistance og teknisk support for slutbrugere samt ejere og FGT-anlægsbyggere.

Hvem bruger kalkprodukter i røggasbehandlingen?

Vi kan levere til en lang række forskellige sektorer, herunder:

 • mineraler (cement, glas, keramik, mursten og tegl etc.)
 • metal (kobber, aluminium, bly etc.)
 • jern (sinter, lysbueovn, koksovn, højovn etc.)

Lhoists løsninger tilbyder særlige fordele for:

Elværker

 • kompatibel med forskellige brændstoftyper
 • forsyningssikkerhed
 • mange forskellige produkter, som kan tilpasses efter behov
 • kombination af velkendte teknologier

Affald til energi-industri

 • reducerede FGT-omkostninger (lavere støkiometrisk forhold, færre restprodukter til bortskaffelse)
 • forbedret effektivitet grundet høj porevolumen og specifik overflade
 • større variation i kvaliteten af det anvendte affald – grundet Sorbacal®s ydeevne
_ins9795.jpg

Industrier

 • øget brændstoffleksibilitet (lavt og højt indhold af skadelige stoffer)
 • overholdt bestemmelser ved hjælp af Lhoists kreative, kombinerede FGT-løsninger
 • reducerede FGT-udgifter grundet større effektivitet.

 Du kan se, hvordan brændt kalk eller kalksten kan bruges optimalt i din særlige situation, ved at klikke på den relevante proces.

Tør proces

Tørbehandling af røggas indebærer injicering af hydratkalk i form af et tørpulver for at neutralisere sure gasser. Den flyveaske og de salte, der kommer fra reaktionen, separeres med en elektrostatisk udfældning eller (helst) med et stoffilter.

Denne proces anses for at være perfekt egnet til forbrændingsovne med lav kapacitet. Den kan nemt integreres i eksisterende installationer og tilbyder følgende fordele:

 • lave investeringsudgifter
 • enkelt design og enkel drift
 • ekstrem pladseffektivitet
 • nem at automatisere
 • lavt forbrug af trykluft, elektricitet og vand
 • fleksibel drift med hensyn til temperatur og kapacitet.

Semitør proces

Ved tør røggasbehandling tilsættes brændt kalk i form af kalkslurry, som forstøves i en særlig reaktor. Kalkslurryen har en dobbelt funktion: at øge fugtigheden og reducere temperaturen. Det garanterer også spredning af calciumhydroxid i fine partikler, når de små dråber er tørre. Den latente varme i den behandlede gas fordamper vandet i kalkslurryen og skaber en flydende gas-reaktion, der efterlader et tørt pulver.

Våd proces

Den våde proces består i afkøling af røggastemperaturen til under dugpunktet. Kondenserede sure gasser renses med en væske af enten kalkslurry eller en opslæmning af calciumcarbonat (pulveriseret kalksten). Denne proces bruges typisk i store installationer pga. de højere investeringsomkostninger og behovet for at behandle restvand.

Tør recirkuleringsproces

Denne proces er baseret på en høj recirkuleringsandel, der i nogle tilfælde kombineres med et aktiveringstrin for at fremme neutralisering.

Ultrahøj temperatur (tør)

Tørpulveret injiceres midt i brændkammeret (850° C til 1050° C) og viser bedre reaktivitet med SOx-udledninger.

Fluid bed-kedel

FBB er baseret på princippet om brændstofforbrænding i forbrændingsluften. Kalksten af en bestemt kornstørrelse blandes med brændstoffet for at fjerne SO2 på stedet.

Fixed bed

I fast leje-reaktoren passerer røggas gennem granuleret reagens. Deres opgave er at indfange HF og SO3 (og noget HCl) fra en røggasstrøm.

Specielt fraktionerede kalkstenskorn (Sorbacal® C) og syntetisk granulat (Sorbacal® G) med høj porøsitet bestående af kalkstenspulver og hydratkalk giver høj effektivitet, mens det kræver mindre hjælpeudstyr.