Zpracování jílu

Jíl lze zpracovávat buď prostřednictvím suché, nebo mokré metody. Metody sestávají z několika fází – těžby, míchání (pokud je to nutné), drcení a sušení. Každá fáze vyžaduje určité dovednosti a strojové vybavení, díky nimž jsme schopni pro jednotlivé aplikace vždy nabízet optimální výrobky. Jíl se během zpracování pravidelně testuje s cílem zajistit správnou konzistenci dodávaného výrobku.

 


Průzkum a otevření lomu na těžbu jílu

Geologie

V každém ložisku nacházíme různé vrstvy jílů s odlišnou velikostí částic, uspořádáním, chemickým složením, mineralogií a plochou povrchu. Jíly se též značně liší v závislosti na zeměpisné poloze.

Těžba

Těžba probíhá s pomocí rypadel a nákladních vozidel. Při technice zvané „etážování“ se každá vrstva jílu těží samostatně a odděleně se též skladuje a nechává stárnout ve skladištních halách.

Stárnutí

Jíl se nechává stárnout po dobu 3–12 měsíců v závislosti na kategorii jílu a dobu vyžadovanou k dosažení příslušných vlastností. Oxidací organických i anorganických složek dochází k modifikaci plastických a reologických vlastností. Tento proces má vliv na chemické i fyzikální vlastnosti jílu. Obsah vlhkosti čerstvě vytěženého jílu je 18 až 22 %. Po stárnutí klesne obsah vlhkosti na 13 až 18 %.

Jak se zpracovává jíl?

Surové jíly, které prošly stárnutím, se pečlivě mísí dle předem určených receptur. Připraví se tak výrobek s konzistentní a předvídatelnou škálou vlastností a chováním. V první fázi zpracování se smíšený jíl s pomocí primárního drtiče s podavačem a sekundárního válcového drtiče rozdrtí na menší, pravidelnější kusy (o velikosti asi 5 cm). Výsledek se prodává jako drcený či zrněný jíl a jeho obsah vlhkosti je asi 16 %. 

Suchá metoda

Během suché metody projde jíl sušičem s fluidní vrstvou, čímž se sníží obsah vlhkosti na 10 až 12 %. Tento výrobek lze buď prodávat jako mechanicky vysušený jíl, nebo je odeslán do válcového mlýnu k dalšímu zpracování a přeměně.

Mokrá metoda

Mokrá metoda využívá stejné primární a sekundární drtiče jako suchá metoda. Směs surových jílů se ale nevkládá do primárního drtiče. Surové jíly se v konkrétním pořadí umisťují do dávkovače tak, aby v každé dávce do procesu jako první vstupovaly různé jíly. Jíly se poté dopravním pásem přesouvají do stroje na hnětení jílu. Zde se nachází horká voda a předem určené chemické látky závisející na výrobku, který se právě vyrábí. Jíly naložené jako první s chemickými látkami reagují a dochází k rozkladu organických látek a ligninu, které jsou součástí složení těchto jílů. Ve stanoveném pořadí následují další jíly. Stroj na hnětení jílu provádí míchání po nastavenou dobu. Provádí se kontrolní testy hustoty a granulometrický rozbor. 

Materiál se poté přemístí přes 0,06mm síto pro hrubé čištění. Poté se čerpá přes několik 0,175mm konečných sít a prochází filtrem na železité částice do skladovací nádrže, kde se kontroluje. 

Po kontrole specifikací se materiál míchá, aby se zlepšila jeho konzistence pro transport. Výrobky se přepravují jako minimálně 61% sušina v cisternových vozidlech nebo nádržových vagonech.