Odpadní voda a kaly

Odpadní voda a kaly

Čištění odpadních vod spočívá v odstraňování znečišťujících látek z této vody. Jedná se o fyzikální, chemické a biologické procesy s cílem odstranit škodlivé látky. Po vyčištění lze vodu vypustit zpět do přírody. Odpadní voda vzniká v obydlích, institucích, nemocnicích a v komerčních a průmyslových zařízeních. Lze ji čistit v blízkosti míst, kde byla vytvořena, nebo shromažďovat a přepravovat sítí potrubí a čerpacích stanic do veřejné čističky odpadních vod. Odpadní voda z průmyslových zdrojů často vyžaduje specializované čisticí procesy, které se obvykle provádí přímo na místě.

Neutralac® je globální značka Skupiny Lhoist pro výrobky a služby používané k čištění vody a kalů. Jeho cílem je optimalizovat další usazování různých materiálů a snížit a neutralizovat zápach.

www.neutralac.com

Neutralizace odpadních vod

Odpadní vody je třeba neutralizovat úpravou jejich hodnoty pH. Jen tak lze splnit požadavky různých jednotek systému čištění odpadních vod.

Neutralizaci lze použít k úpravě kyselých odpadních vod s obsahem kovů. Přidáním zásaditého činidla dochází ke zvýšení hodnoty pH kyselého odpadu. Vytváří se sraženina, která shlukuje nežádoucí kovy. Výsledkem je vstupní roztok, jehož hodnota pH byla upravena na optimální rozsah pro srážení kovů ve formě hydroxidů.

Výrobek Neutralac® SLS45 jasně ilustruje přístup oddělení výzkumu a vývoje Skupiny Lhoist R&D k vývoji nových řešení. Rychle působící suspenze se 45% obsahem pevných částic, kterou lze okamžitě použít, je dodávána při viskozitě nižší než 300 cPs.

Výrobek rychle reaguje (KIWA T90 < 5 sekund), takže je ideální k rychlé neutralizaci kyselin a pomáhá též udržovat stabilní hodnotu pH.

Výrobek Neutralac® SLS45 je pokročilejší než tekuté vápenaté produkty, které jsou nyní na trhu k dispozici. Je schopen zajistit účinnost srovnatelnou s hydroxidem sodným. Použití výrobku Neutralac® SLS45 v mnoha případech zlepšuje srážení těžkých kovů, stabilitu flokulačních činidel a porozitu a obsah vlhkosti filtračního koláče.

Více se dozvíte na adrese: www.sls45.com

 

Srážení v odpadních vodách

Snižování obsahu těžkých kovů a dalších iontů

Kovy se v přírodě nerozkládají. Pro lidi i zvířata mohou být velice toxické. Obce i průmyslové podniky je proto musí z odpadních vod odstraňovat.

Mezi nejobvyklejší technologie používané k odstraňování kovů (v iontové formě) z roztoků (například z procesní vody obsahující toxické kovy) patří chemické srážení. Kovy v iontové formě se chemickou reakcí mezi rozpustnými sloučeninami kovů a srážecím činidlem přemění do nerozpustné formy (částice). Částice vytvořené v rámci této reakce se z roztoku odstraňují usazováním anebo filtrací.

Na efektivitu chemického srážení má vliv několik faktorů včetně typu a koncentrace kovů s obsahem iontů přítomných v roztoku, použité srážecí činidlo, podmínky reakce (obzvláště pak hodnota pH roztoku) a přítomnost dalších složek, které mohou srážecí reakci bránit.

Nejčastěji používaným typem chemického srážení je srážení hydroxidů. Během tohoto procesu dochází ke tvorbě hydroxidů kovů a jako srážecí činidlo se používá hydroxid vápenatý. Každý rozpuštěný kov má odlišnou hodnotu pH, při které dochází k optimálnímu srážení hydroxidů – od 7,5 (chrom) po 11,0 (kadmium).

Vezmeme-li v úvahu náklady na srážecí činidla a požadavky na alkalitu, je při odstraňování kovů z odpadních vod nejlépe cenově dostupným řešením vápno.

Zpracování kalů

Kal nahromaděný při čištění odpadních vod musí být zpracován a zlikvidován bezpečně a efektivně. Výběr metody pro zpracování kalu závisí na množství vytvořeného kalu a na dalších podmínkách spojených s konkrétním závodem.

Vápno usnadňuje vysoušení organických a minerálních kalů zvýšením jejich obsahu sušiny a zlepšením jejich struktury (snadnější manipulace a ukládání). Navíc kal v čistírnách odpadních vod stabilizuje a hygienizuje, odstraňuje jeho zápach a zvyšuje tak hodnotu kalu v zemědělství.

Vápno lze použít též ke stabilizaci průmyslového zbytkového kalu, při bagrování říčního kalu a ke zpracování splaškových kalů z městských oblastí před jejich využitím v zemědělství nebo spálením. Vápno také napomáhá koagulaci kalu, takže s ním lze snadněji manipulovat, předchází fermentaci, snižuje zápach, odstraňuje choroboplodné zárodky a váže kovové ionty v nerozpustné formě. Vápno též obohacuje kal o vápník a hořčík (při použití dolomitického vápna), které jsou obzvláště prospěšné při použití v zemědělství.

Návrh strategie pro zacházení s kalem a jeho minimalizaci musí mít za cíl snižování množství kalu v každém kroku jeho tvorby:

  • v průběhu výrobního procesu je nutno snižovat množství odpadu a tvorbu kalu,
  • v čistírně odpadních vod je třeba využívat nové technologie, které budou snižovat  množství kalu vyprodukovaného na množství zpracované biologické spotřeby kyslíku (BSK),
  • při likvidaci kalu je nutno zvolit nejstabilnější a nejúspornější metodu.

Přidání výrobku Neutralac® do kalu nabízí mnoho výhod:

Úprava znečištěné půdy

Znečištění půdy je způsobeno přítomností člověkem vyrobených chemických látek nebo dalšími modifikacemi přirozeného půdního prostředí. Ke znečištění půdy obvykle dochází při protržení podzemních skladovacích nádrží, používáním pesticidů, prosakováním znečištěné povrchové vody do podpovrchové vrstvy, vypouštěním olejů a paliv, vyplavováním odpadů ze skládek nebo při přímém vypouštění průmyslového odpadu do půdy. Mezi chemické látky, které půdu znečišťují nejčastěji, patří ropné uhlovodíky, rozpouštědla, pesticidy, olovo a další těžké kovy. Možnost kontaminace půdy závisí na stupni industrializace dané oblasti a intenzitě používání chemických látek v okolí.

Obavy spojené se znečištěním půdy jsou primárně zaměřeny na potenciální zdravotní rizika vyvstávající z přímého kontaktu se znečišťujícími látkami a ze sekundárního znečištění vodních zdrojů.

Odstraňování znečištění životního prostředí vyžaduje nejrůznější techniky, od jednoduchých biologických procesů po pokročilé strojírenské technologie. Eliminační procesy se mohou vztahovat na konkrétní kontaminant (nebo třídu kontaminantů) a stanoviště .

Metalurgická rezidua

Vzhledem k neustále se zpřísňujícím zákonům na ochranu životního prostředí, nedostatku surovin a vysokým cenám kovů je stále důležitější implementace procesů zajišťujících úpravu metalurgických reziduí a získávání jejich cenného obsahu. Techničtí pracovníci ze Skupiny Lhoist spolupracují s dalšími partnery na neustálé modernizaci procesů vedoucích k odstraňování uhlovodíků obsažených v nejrůznějších formách kalu a na získávání kovů, které lze v závodě znovu použít.

Součástí metalurgických reziduí jsou například zaolejovaný kal a jejich šupinaté částečky. V současnosti z nich lze efektivně získávat obsažené železo, aniž by došlo k narušení hlavní vývojové fáze železo-ocel .

Vyplavování kyselé vody z hornin/dolů a neutralizace kyselých jezer

Vyplavování kyselé vody z hornin (nebo vyplavování kyselé vody z dolů) je obecně způsobováno biokatalytickou oxidací pyritu v narušených podmínkách. K tomuto jevu dochází na místech, kde je hornina obsahující pyrit vystavena společnému působení vody a kyslíku (ze vzduchu). Oxidace pyritu způsobuje vznik kyseliny sírové. Přitom může dojít k rozpouštění celé řady toxických kovů, které mohou pronikat do podzemních vod, řek, jezer a moří. Vápno je klíčovým činidlem zamezujícím těmto situacím. Společnost Lhoist má 20 let zkušeností s používáním produktů k neutralizaci kyselých jezer, přičemž k těmto účelům používá speciálně upravené čluny. www.neutralac.com