Inženýrské stavebnictví

Inženýrské stavebnictví

Vápno zlepšuje zpracovatelnost a mechanické vlastnosti zeminy pro výstavbu železničních tratí, vozovek, dálnic, vodních děl, letišť a průmyslových ploch. Hašené vápno přispívá k trvanlivosti všech asfaltových konstrukcí, jako jsou vozovky, dálnice, chodníky atd.

Vápno pro úpravu zemin v rámci zemních prací

Zlepšování

Pálené vápno v přítomnosti vody hydratuje a vytváří hydroxid vápenatý. Teplo uvolňované během této reakce rychle vysušuje vlhkou zeminu. Vápno též rozkládá jílovité částice obsažené v zemině a spojením vápníku s oxidem křemičitým a oxidem hlinitým z jílů vytváří pucolánové cementy. 

Naše výrobky z páleného vápna Proviacal® zajišťují dlouhodobé zlepšení mechanických vlastností zeminy a zvyšují též odolnost vůči provozu a nepříznivým vlivům počasí. Výrobek lze efektivně využívat přímo na místě stavby, takže můžete budovat násypy, komerční a průmyslové plochy a povrchové vrstvy vozovek, železničních tratí, letišť, skladů atd. za použití místních zemin a s nízkými finančními výdaji a náklady na ochranu životního prostředí.

 

Stabilizace

Přidáme-li k zeminám, které jsou vhodné k vápenné stabilizaci, příslušné množství vápna, zlepšíme tak jejich mechanické vlastnosti.  Zeminy z mírných až tropických oblastí (včetně málo plastických až vysoce plastických jílů, zemin klasifikovaných jako lateritické až nelateritické) lze s pomocí vápna stabilizovat trvale.  

Zlepšené technické vlastnosti zahrnují:

  • nižší smršťování či bobtnání,
  • vyšší pevnost v tlaku, tahu a ohybu,
  • vyšší modul pružnosti.

Tyto vlastnosti zlepšují při výstavbě vozovek efektivitu vrstev ošetřených vápnem. Silnější, tužší a stabilnější vrstvy podloží, spodní vrstvy či podkladní vrstvy ošetřené vápnem chrání slabá přirozená podloží se sklony k deformacím.  Výsledkem je  lepší podpora nezpevněných štěrkových vrstev a asfaltových povrchových vrstev, čímž se zvyšuje i jejich efektivita.

Náš výrobek Proviacal®

  • snižuje extrakci primárního kameniva,
  • eliminuje nutnost likvidace vytěžené zeminy,
  • snižuje provoz na staveništi až o 95 %, a šetří tak místní komunikační síť,
  • snižuje čas a náklady spojené se stavbou.

S pomocí našeho výrobku na bázi páleného vápna Proviacal® RD s velice nízkou prašností lze snadněji upravovat zeminy v městských oblastech. Vyvinuli jsme též tekuté výrobky a speciální aplikační vybavení ke zpracování jílovitých zemin v suchých klimatických podmínkách.

Pálené vápno upravuje během hloubkové stabilizace (sloupce zemin ošetřené vápnem) neúnosné půdy, snižuje jejich sedání a zvyšuje stabilitu.

Lhoist – Proviacal® RD (GB)

 

 

Hydraulická silniční pojiva

Vápno aktivuje pucolánové suroviny (popílek, cement, strusky atd.) a urychluje jejich reakci. U široké škály zemin se používají hydraulická silniční pojiva s vysokým obsahem vápna, protože nabízí vyšší flexibilitu co do kvality zeminy. Spojují snižování obsahu vody v přírodní zemině s hydraulickou reakcí pucolánových surovin.

Hydraulická pojiva s obsahem vápna slouží jako vysoce kvalitní základy vozovek a železničních tratí.

Výkopy inženýrských sítí

Činnosti spojené se zemními pracemi, hloubením příkopů a s výkopy při silničních stavbách produkují stavební odpad či kamenivo, které jsou často vyváženy na skládku. Předpisy na ochranu životního prostředí a tlak na minimalizaci nákladů se ale toto vyvážení materiálů na skládky a s ním spojené používání nákladních vozů snaží omezovat. Vyvinuli jsme následující typy řešení, která umožňují opakované použití vytěžené zeminy přímo na místě stavby například k zpětnému zásypu výkopů nebo při výstavbě vozovek.

p7260697.jpg

Suchá metoda

Nabízíme řešení k zušlechtění zeminy vytěžené na stavbách. V rámci suché úpravy jsou přimíchávány dávky výrobku Proviacal® DS (obvykle v množství od 0,5 do 3 % hmotnosti suché zeminy) a výsledný materiál je tak vhodný k provádění běžných zásypů a zhutňování. Nabízíme ověřená logistická řešení a dodávky v požadovanou dobu. Jsme též schopni doporučit nejvhodnější mechanické vybavení na úpravu zeminy (mobilní jednotky a fixní zařízení) pro konkrétní aplikace. 

Tekutá zemina

Skupina Lhoist vyvinula výrobek Proviacal® LS RSS-FB, který upravuje a zlepšuje vytěžené zeminy tak, aby je bylo možno znovu použít jako zásypový materiál. Ve spolupráci se společností PROV mbH (Lipsko, Německo) jsme vyvinuli řešení spojující Proviacal® LS RSS®-FB s vytěženou zeminou, hydraulickou přísadou, minerálním jílem a vodou. Výsledná tekutá zemina se po úpravě RSS® Liquid Soil vyznačuje dočasnou tekutostí a samozpevňovacími vlastnostmi. Řešení značně usnadňuje pokládání potrubí do výkopů. Snižuje též dobu hutnění, náklady a množství dalšího potřebného vybavení i pravděpodobnost poškození pokládaného potrubí. Použití tekuté zeminy významně zvyšuje životnost kanalizačních sítí.

Recyklace

Vápno upravuje nevhodné a heterogenní vedlejší produkty těžebních procesů. Tyto materiály lze poté použít k zasypávání příkopů a dalších typů výkopů v městských oblastech. Proces lze implementovat přímo na místě stavby, v blízkosti stavby nebo v mísicích centrech. Zvyšuje se tak efektivita využívání zdrojů a vy snadněji vyhovíte novým zásadám ekologické udržitelnosti.

Skupina Lhoist vyvinula vlastní systém, který pracuje přímo na místě stavby a který umožňuje dávkování vápna přímo z velkých pytlů v třídicí lopatě, čímž dochází k optimalizaci využití vápna a k usnadnění recyklace.

Úprava kameniva

Proviacal® upravuje kameniva suchou technikou namísto proplachování (se všemi nevýhodami, které k proplachování patří). Některé recyklované výrobky anebo materiály dobývané v lomech obsahují užitečné kamenivo. Vzhledem k obsahu velice lepkavého jílu je ale obtížné tyto materiály zpracovat v drtiči/třídiči. Důsledkem je jejich odstranění již ve fázi primárního drcení. Zpracovatelnost těchto jílem zanesených materiálů je ještě obtížnější ve vlhkých podmínkách (viz obrázky před a po úpravě). Proviacal® zajišťuje lepší kvalitu kameniva, díky čemuž kamenivo na trhu získá vyšší hodnotu. Zvýší se též obchodní využitelnost těžených materiálů. Výrobky Proviacal® jsou k dispozici v mleté formě. Lze je dodávat volně ložené nebo v „big-bags“ .

 

Tunely

Malty 

Při stavbě tunelů se kromě vápence, který slouží jako plnivo, používá i hašené vápno (Proviacal® BT), které zlepšuje reologii malt, snižuje množství potřebných drahých speciálních organických aditiv a snižuje celkové náklady. Vytváří též pojiva určená pro injektáže.

Těžební kaly

Pálené vápno vysušuje vrtný kal, který je součástí těžebního procesu, takže následná manipulace s ním je snadnější. Upravuje neúnosné zeminy, snižuje jejich sesedání a zvyšuje stabilitu.

Spolupůsobení jílu a vápna nabízí příležitosti k recyklaci.

Vodní díla

Proviacal® DD je výrobek na bázi vápna určený pro vodní díla, jako jsou hráze a přehrady, který prokazatelně zlepšuje odolnost vůči erozi a zároveň udržuje nepropustnost zeminy. Lepší zpracovatelnost a mechanická stabilita upravených vlhkých a jílovitých zemin pomáhá snižovat finanční výdaje a náklady na ochranu životního prostředí. 

Krajinné úpravy (vodní stavby)

V mnoha lomech těžíme velké kameny, které lze použít k dekoračním účelům. Ve vodohospodářské oblasti slouží k regulaci eroze břehů řek a odtoku vody z jezer.

Asfaltové směsi

Asphacal® – řešení pro delší životnost vozovek

Jako správce vozovek nebo společnost působící v oblasti výstavby vozovek neustále hledáte nové úsporné techniky výstavby vozovek a chodníků, které prodlouží jejich životnost. Skupina Lhoist vytvořila pro výstavbu a údržbu vozovek řadu výrobků Asphacal® určenou pro asfaltové směsi míchané za horka i za studena.

Asphacal® H

Asphacal® H je výrobek na bázi hašeného vápna, který zvyšuje efektivitu asfaltových směsí používaných při výstavbě vozovek a chodníků. Nabízíme též na zakázku vyráběné směsi s obsahem plniv. Zákazník nemusí provádět žádné modifikace dávkovacího zařízení. Výsledkem je zlepšení kvality asfaltu a zvýšení jeho odolnosti před poškozením vozovky působením vody, mrazovými cykly, posypovou solí, křehnutím způsobeným stárnutím materiálů a před vyjížděním kolejí ve vozovkách.

Přidáním hašeného vápna do asfaltových směsí se prokazatelně zvyšuje životnost vozovek i o více než 25 %.

Asphacal® TC

Asphacal® TC brání poškození spojovacích postřiků staveništní dopravou (pneumatikami a pásy).

Integritu spojovacího postřiku je nutno chránit z následujících důvodů:

  • Zajištění životnosti konstrukce vozovek – nedostatečná přilnavost jednotlivých vrstev asfaltu životnost prokazatelně snižuje až pětkrát.
  • Zachování čistoty v okolí stavby – stavební stroje a dopravní značení na vozovce nejsou znečištěny stopami asfaltu.

Studie prováděné správci komunikací prokázaly, že díky vlivu výrobku Asphacal® TC na přilnavost pneumatik nedochází k poškozování spojení jednotlivých vrstev asfaltu.

DALŠÍ INFORMACE: www.asphacal.com