Lhoist na Slovensku

Dolkam Šuja a.s.

V rokoch 1939-1941 bolo územie Strážovskej vrchoviny geologicky zmapované profesorom Andrusovom. Túto fázu môžeme považovať za začiatok zviditeľnenia kvalitných ložísk dolomitov.

Jednými z najkvalitnejších dolomitov boli práve ložiská v okolí mesta Rajec. Tieto ložiská sú budované dolomitmi chočského príkrovu hronika a sú zaradené do stredného až vrchného triasu.

V priebehu rokov 1956 – 1957 bol zrealizovaný veľmi podrobný geologický prieskum v okolí Šuje, ktorý potvrdil výnimočnú kvalitu ložiska s vysokou homogenitou horniny.

V náväznosti na prieskum bolo vyčlenené chránené ložiskové územie a následne sa začala plynulá ťažba v okolí mesta Rajec.

Od roku 1957 prešiel lom pod správu národného podniku STAVOHMOTY.

Postupným vývojom prevzal ťažbu štátny podnik Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, ktorý pokračoval v ťažbe až do roku 1992, kedy postúpil pod hlavičku dnešnej akciovej spoločnosti DOLKAM ŠUJA.

Predmetom činnosti je ťažba, spracovanie a predaj dolomitu. Svojou kvalitou sú výsledné produkty vhodné najmä pre sklársky priemysel, hutníctvo, stavebný priemysel a chemickú výrobu.

 

www.dolkam.sk

Lhodol s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 1996 firmou Lhoist s. r. o. Praha. Je špecializovaná na spracovanie a výrobu sušeného dolomitu pre sklársku výrobu. Výhradným dodávateľom dolomitu je spoločnosť Dolkam Šuja a. s. . Obidve spoločnosti spolu úzko spolupracujú.

Technologická linka bola vystavaná v areáli Dolkam Šuja v roku 1996 s úplne novým technologickým zariadením. Výrobná kapacita bola 60 tis. ton za rok. Investovaním do zariadenia technologickej linky sa zvýšila kapacita výroby na 185 tis. ton sušeného dolomitu v roku 2011.

Firma sleduje nové trendy v oblasti výroby skla a pripravuje sa na výrobu dolomitu s minimálnym obsahom železa, do 0,02%, ktorý sa pridáva do sklárskeho kmeňa na výrobu skla s označením Super Clear Glass.