Glosář

VÝRAZ POPIS
AAC Pórobeton (Aerated Autoclave Concrete) se využívá ve stavebnictví.
Absorpce Při čištění kouřových plynů absorbuje hašené vápno kyselé škodliviny (HCl, SO2, SO3, HF) obsažené v plynech. 
Adsorpce Při čištění kouřových plynů dochází k zachycování škodlivin chemickou neutralizační reakcí na bázi kyselin, jejíž výsledkem jsou soli jako např. CaCl2, CaSO4 nebo CaF2.
Anulární šachtové pece Anulární šachtová pec (Annular Shaft Kiln, ASK) je jednou z mnoha technologií vápenných pecí. Vertikální šachta je ve dvou úrovních opatřena externími spalovacími komorami. V závislosti na velikosti pece se na každé úrovni nachází čtyři nebo pět komor. Vnitřní kanál vytváří prstencovitou oblast, kterou prochází vsázka (proto „anulární = prstencovitá pec“). Vnitřní kanál je v podtlaku, což umožňuje recirkulaci plynu uvnitř pece a v porovnání s ostatními vertikálními pecemi se tak zvětšuje efektivní oblast kalcinace. Ve srovnání s klasickými šachtovými pecemi je výsledkem reaktivnější vápno.
Bělení V papírenství se vápno nejdříve přemění na vápenné mléko a poté na srážený uhličitan vápenatý (PCC) – CaCO3.

PCC se přidává jako plnivo do celulózových vláken s cílem zvýšit bělost, lesk, neprůhlednost a tloušťku papíru.

Bod tavení Teplota, při které se pevná látka začíná tavit.
Čištění Při výrobě oceli odstraňují vápno a dolomitické vápno hlavní nečistoty (převážně oxid křemičitý a oxid hlinitý) z železné rudy. Reakcí s nimi vytváří roztavenou strusku. Odstraňují též méně významné nečistoty, jako je síra (S) a fosfor (P).
Dezinfekce Výrobky Lhoist na bázi oxidů či hydroxidů jsou vysoce zásadité, a proto je lze používat v zemědělství k odstraňování patogenů, bakterií a virů v místech, kde jsou ustájena zvířata.

Při úpravě kalů zabraňuje vápno díky vysokému pH>12 fermentaci, omezuje zápach a odstraňuje patogeny (stabilizace a hygienizace).

Dolomit CaCO3.MgCO3, uhličitan vápenato-hořečnatý, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit.
Dolomitické vápno CaO.MgO, oxid vápenato-hořečnatý, pálený dolomit.
Dolomitický vápenec Vápenec vhodný pro metalurgické zpracování obsahující různá množství uhličitanu hořečnatého.
Drcené vápno  Jedna ze tří hlavních kategorií velikosti částic vápna, obvykle od 2 do 12 mm.
Drcení Proces snižování velikosti částic, obvykle na 2/3 mm.
Elektrická oblouková pec Pec, která zušlechťuje železo a železný odpad na ocel pomocí grafitových elektrod. Elektrický oblouk procházející mezi elektrodami a kovovou vsázkou vytváří intenzivní teplo, které vsázku roztaví. Během tohoto procesu lze přidávat i legující prvky.
Exotermická reakce Chemická reakce uvolňující teplo.
Flokulační činidlo Flokulace je proces, kdy rozpuštěná látka vytváří v roztoku vločky či šupinky. Flokulace a sedimentace se hojně využívají při úpravě pitné vody, čištění splaškových a dalších průmyslových odpadních vod.

V inženýrském stavebnictví vápno rychle modifikuje strukturu jílovitých půd a snižuje jejich plasticitu.

Zvyšuje tak únosnost zeminy, což je důležité pro provoz na stavbě a její hutnění. 

GCC Mletý uhličitan vápenatý (Ground Calcium Carbonate). GCC vzniká mletím a drcením uhličitanové horniny, obvykle vápence, křídy nebo mramoru. 
Hašené dolomitické vápno Ca(OH)2.Mg(OH)2, hydroxid vápenato-hořečnatý se získává smícháním dolomitického vápna s vodou za působení tlaku a teploty. Klasifikace jako typ S.
Hašené vápno Ca(OH)2, hydroxid vápenatý. Získává se smícháním oxidu vápenatého s vodou (hašením). Z tohoto důvodu se nazývá „hašené vápno“. Klasifikace jako typ N.
Hašené vápno Hašené vápno je též známo pod pojmem vápenný hydrát.
Hnojivo V zemědělství jsou vápník a hořčík významnými živinami pro rostliny.
Hydratace Proces přeměny oxidu (vápna nebo dolomitického vápna) na hydroxid (hašené vápno nebo hašené dolomitické vápno).

Tento proces může být úplný nebo částečný.

Hydraulické vápno Chemicky nečistá forma vzdušného vápna s hydraulickými vlastnostmi různého rozsahu. Hydraulické vlastnosti vznikají chemickou reakcí určitého množství oxidu křemičitého, oxidu hlinitého a obvykle i železa s vápnem. Při styku s vodou poté dochází k hydraulické reakci. Obvykle slouží jako pojivo v omítkách a maltách.
Jíl – plastický jíl Plastický jíl – neuspořádaný kaolinický jíl, který vzniká sedimentací, je chemicky upravený a smíchaný s pískem, organickými látkami a dalšími složkami. V dokonalé struktuře krystalů kaolínu byly atomy hliníku a křemíku nahrazeny jinými prvky. Nerovnováha vzniklá těmito substitucemi dodává plastickému jílu při použití s vodou „plasticitu“ požadovanou pro výrobu keramiky.
Kal Jakýkoli pevný, polopevný či tekutý odpad vznikající v městských, komerčních či průmyslových čistírnách odpadních vod, úpravnách vod nebo zařízeních na kontrolu znečištění ovzduší (mokré vypírky) či jakýkoli jiný odpad s podobnými vlastnostmi a účinky.
Kalcinace Zahřátí materiálu tak, aby došlo k uvolnění těkavých složek nebo ke změně krystalické struktury. Kalcinované výrobky – oxidy: pálené vápno, dolomitické vápno
Kalcit Krystalický minerál, který se skládá z uhličitanu vápenatého.
Kamenivo Zrnitý materiál využívaný ve stavebnictví. Nejběžnějším typem přírodního kameniva nerostného původu je písek, štěrk a drcený kámen. (< 95 % CaCO3)
Kaolíny Kaolín – obecný název pro minerál kaolinit s hexagonálními krystalovými plochami tvořený oxidy a hydroxyly křemíku a hliníku. Po úpravě kaolínu spočívající v odstranění písku a organických látek jej lze využívat jako plnivo, bělící vrstvu, zdroj hliníku při výrobě skla a keramiky a jako aditivum do lepidel, barev a dalších výrobků.
Kaše Označuje směs vápna (hydroxidu vápenatého) s vodou, která se využívá při výrobě vápenných vnitřních i vnějších omítek, malt atd.
Kaše Částice v suspenzi ve vodě.
Koagulace, flokulace Při úpravě pitné vody či čištění odpadní vody lze koagulací a flokulací s pomocí činidel, jako jsou vápno, FeCl3 a polymery, shlukovat a odstraňovat jemné suspendované látky vznášející se ve vodě.
Koncentrace Množství aktivní látky ve směsi.
Kusové   Viz kusové vápno.
Kusové vápno Jedna ze tří hlavních kategorií velikosti částic vápna, obvykle větších než 12 mm.
Kyslíkový konvertor (BOF) Kyslíkový konvertor (Basic Oxygen Furnace, BOF) je technologie využívaná při výrobě oceli k přeměně surového železa na ocel a k odstranění uhlíku a nečistot.
Malta Směs jednoho nebo více anorganických nebo organických pojiv, kameniva, plniva, přísad a/nebo příměsí.
Měkce pálené vápno Vápno s vysokou reaktivitou.
Mleté vápno Jedna ze tří hlavních kategorií velikosti částic vápna, obvykle menších než 2 mm.
Mletí Proces snižování velikosti částic, obvykle na méně než 100 µm.
Neutralizace

V zemědělství snižují výrobky Skupiny Lhoist kyselost půdy, zlepšují dostupnost živin rostlinám, zvyšují biologickou aktivitu a zlepšují půdní strukturu.

Při čištění kouřových plynů dochází k zachycování škodlivin chemickou neutralizační reakcí na bázi kyselin, jejíž výsledkem jsou soli jako např. CaCl2, CaSO4 nebo CaF2.
Při úpravě vody nebo čištění odpadní vody upravují výrobky Lhoist její kyselost úpravou hodnoty pH buď na neutrální úroveň (pH = 7), nebo na požadovanou hodnotu.

Přírodní vody obsahující ve srovnání s rovnovážným stavem vysoké množství CO2 jsou agresivní. Příliš vysoký obsah CO2 lze neutralizovat přidáním výrobků na bázi uhličitanů, čímž se neutralizuje i hodnota pH vody.

Obohacování Při úpravě kalů obohacují výrobky Lhoist kal vápníkem a hořčíkem, takže je lze poté zužitkovat v zemědělství.
Ochrana Dolomitické vápno představuje velice stabilní žáruvzdorný materiál, o čemž svědčí jeho vysoký bod tavení (2 400 °C). Poskytuje tedy značnou odolnost vůči velice vysokým teplotám.

Navíc, přepálené výrobky mají výrazně nižší poréznost, takže zajišťují lepší odolnost vůči:
• hydrataci (před použitím),
• průniku tekutin (při zpracování zákazníkem).

Při výrobě oceli prodlužuje vápno, a obzvláště pak dolomitické vápno, životnost žáruvzdorných vyzdívek.

Ochranná vrstva V papírenství se vápno nejdříve přemění na vápenné mléko a poté na srážený uhličitan vápenatý (PCC) – CaCO3.

PCC slouží jako vrstva pigmentu k ošetření finálního povrchu papíru.

Odpadní voda Voda vypouštěná poté, co byla využita v procesech.
Odsiřování Odstranění síry při výrobě oceli nebo při čištění kouřových plynů.
Okyselení Snížení hodnoty pH půdy, říčních toků a jezer.
Pálené vápno CaO, oxid vápenatý, vzniká kalcinací vápence, též vápno s vysokým obsahem vápníku.
PCC Srážený uhličitan vápenatý (Precipitated Calcium Carbonate) se vyrábí řadou řízených chemických reakcí. Nehašené vápno se obvykle mísí s vodou a vzniká kaše, do které se přidává oxid uhličitý. Produktem výsledné reakce je velice jemný srážený uhličitan vápenatý (CaCO3). Toto plnivo se používá při výrobě papíru ke zlepšení jeho bělosti, neprůhlednosti a textury.
Pece Průmyslové technologie využívané při  výrobě vápna k odstranění CO2 z uhličitanů, k pálení dolomitových hornin nebo k sušení průmyslových minerálů. Využívá se mnoho různých technologií.
Plnivo Jemně mletý vápenec nebo dolomit. Slouží jako plnivo např. v asfaltu, plastech, barvách a papíru. Látka přidávaná do systému nebo výrobku s cílem zvýšit jeho objem, hmotnost, viskozitu, neprůhlednost nebo pevnost. Často též z důvodu snižování nákladů. V inženýrském stavebnictví slouží vápenec jako plnivo a hašené vápno jako aditivum do asfaltu. Dochází tím ke zpevnění a zvýšení kvality asfaltových směsí používaných obzvláště při výstavbě povrchových vrstev vozovek.
Pojiva Během procesů využívaných ve stavebnictví reaguje vápno buď s CO2, nebo s oxidem křemičitým z písku a vytváří uhličitan vápenatý nebo hydratované křemičitany vápenaté, které zajišťují pevné a odolné   vazby.  Vápno jako pojivo v maltách a omítkách reaguje s pucolánovými materiály a zajišťuje pevnou strukturu.
Polohašené dolomitické vápno Ca(OH)2.MgO, hydroxid vápenatý-oxid hořečnatý, hašené dolomitické vápno.
Polovypálený dolomit CaCO3.MgO, uhličitan vápenatý-oxid hořečnatý, pálený dolomit, polokalcinovaný dolomit, uhličitan vápenatý-oxid hořečnatý, dolomitické vápno.
Průmyslové minerály Průmyslové minerály jsou „přirozeně se vyskytující chemické sloučeniny“.
Pucolánový Popisuje reakci reaktivních materiálů s obsahem oxidu křemičitého a oxidu hlinitého (pucolánové materiály), při které se spotřebovává hydroxid vápenatý a vznikají hydratované křemičitany vápenaté vytvářející tvrdou hmotu.
PV Objem pórů (Pore Volume) (cm³/g), umožňuje přímé měření dostupného měrného povrchu (SSA).
Rafinace Obecně se jedná o odstranění nečistot. Při výrobě vápna označuje též mletí, hydrataci či výrobu vápenného mléka.
Reaktivita Rychlost, s jakou vápno nebo dolomitické vápno reaguje s vodou. Pálené vápno se obecně klasifikuje jako „vysoce“, „středně“ a „málo“ reaktivní.
Regenerace V papírenství se vápno používá během chemické výroby celulózy k získání a regeneraci NaOH, činidla, které ze dřeva vytváří celulózová vlákna. 
Remineralizace Při úpravě vody či čištění odpadní vody postrádá pitná voda minerální látky (např. rozpuštěné Ca++ a HCO3-). Přidáním vápna ji lze remineralizovat. V závislosti na množství CO2 ve vodě lze přidat i CO2 (perlení).

Při remineralizaci dochází ke vzniku rozpuštěných hydrogenuhličitanů vápenatých Ca(HCO3)2, které stabilizují vodu na neutrální hodnotě pH. 

Rotační pece Rotační pec je jednou z mnoha technologií vápenných pecí. Rotační pec je dlouhý nakloněný válec o délce asi sto metrů, který se plní kamenivem o velikosti od 50 mm až do 3 mm, někdy i menším. Rotace a náklon válce posunují vápenec směrem dolů. Vsázka zabírá asi jen 10 % průřezové plochy válce. Zbývající oblast zaujímá stoupající plyn nasávaný ventilátorem. Palivo se přivádí hlavním hořákem umístěným ve spodní části válce těsně před chladičem. Pece využívají různé profily plamene a slouží k výrobě vysoce kvalitního vápna s nízkým obsahem zbytkového CO2, řízenou reaktivitou a nízkým obsahem síry.
Rozpustnost Rozpustnost (solubility, S) sloučeniny je maximální množství této sloučeniny, které lze rozpustit v jednom litru vody (v mg/l).
Šachtové pece se smíšenou vsázkou Šachtová pec se smíšenou vsázkou je jednou z mnoha technologií vápenných pecí. V tomto typu pece se vápenec (nebo dolomit) míchá se vsázkou pevného paliva. Zavážecí otvor se nachází v horní části pece. Spalovací vzduch je vháněn do spodní části pece a slouží též k ochlazování vápna. Jak postupuje směrem vzhůru, přichází do styku s pevným palivem (které klesá společně se vsázkou) a vytváří teplotní špičky s velmi vysokou teplotou. Tímto způsobem lze průmyslově vyrábět vápno s velice nízkou reaktivitou, dokonce i přepálený dolomit. V jiných typech šachtových pecí se palivo vstřikuje do vsázky přímo v kalcinační oblasti prostřednictvím postranních palivových hořáků.
Sádrovec Obecný název minerálu, který se skládá převážně z plně hydratovaného síranu vápenatého, CaSO4.2H2O, nebo dihydrátu síranu vápenatého. Sádrovec se přirozeně vyskytuje na mnoha místech nebo vzniká při některých mokrých metodách odsíření kouřových plynů (OKP)
Skládka odpadů Místo, kde se odpad ukládá podpovrchovým nebo povrchovým způsobem.
Sorbent V některých spalovacích systémech označuje tento výraz chemické sloučeniny přidávané do parních kotlů (do části, kde vzniká plyn) ke snížení (pohlcení) emisí. Vápenec se například používá ve fluidních kotlích ke snížení množství emisí oxidu siřičitého.
Souproudé regenerační pece Souproudá regenerační pec je jednou z mnoha technologií vápenných pecí a zajišťuje velmi vysokou energetickou účinnost. Tento typ pece se skládá ze dvou nebo tří šachet propojených spojovacím kanálem. Palivo se do pece přivádí řadou palivových hořáků, které vedou přímo do vsázky. Pec pracuje ve střídavém režimu. Do šachty, kde dochází k pálení, se energie dodává palivovými hořáky. Druhá šachta pracuje v režimu předehřívání, kdy energii na vápenec přenáší spaliny. Přibližně každých 12 minut se cyklus obrací a šachty si vymění své role.
Vápenec postupně klesá pecí ke konci palivového hořáku a jeho teplota se zvyšuje. Následuje fáze kalcinace při středně vysokých teplotách (nižších než 1 100 °C), čímž se zajistí výroba reaktivního vápna.  
Srážení Těžké kovy jsou ve vodě při určitém rozmezí hodnot pH méně rozpustné a tvoří sraženiny. Této vlastnosti se využívá při úpravě vody nebo čištění odpadní vody. Ve vodě lze úpravou její hodnoty pH eliminovat i další ionty jako např. sulfáty, fosfáty či fluoridy. 
SSA Měrný povrch (Specific Surface Area) je celkový dostupný povrch (m²/g). Při čištění kouřových plynů charakterizuje kontaktní plochu hašeného vápna s plyny.
Stabilizace V inženýrském stavebnictví vytváří vápno reakcí s pucolánovými materiály pojiva, která při styku s vodou postupně tvrdnou. Tato vlastnost se využívá ke stabilizaci jílovitých materiálů používaných při stavbě násypů a vrstev vozovek.

Při výrobě skla brání CaO a MgO  krystalizaci a stabilizují amorfní a průhledné sklo.

Struktura Je-li ve stavebnictví vápenec použit jako kamenivo, vytváří kostru betonových konstrukcí.
V inženýrském stavebnictví se vápencové kamenivo využívá v aktivních zónách a konstrukčních vrstvách vozovek k rozložení zátěže a snížení poškození jejich struktury hustým provozem. Tuto konstrukční vlastnost lze zajistit též prostřednictvím zeminy upravené vápnem.
V zemědělství zlepšuje přidání vápna fyzikální strukturu půdy a usnadňuje tak pronikání vody a vzduchu.
Při úpravě kalů zlepšuje vápno strukturu kalu do zrnité formy, což usnadňuje manipulaci a další zpracování (ukládání na hromadu, skladování, přepravu atd.)
Struska Vedlejší produkt při výrobě surového železa a oceli. Struska se skládá z oxidů ze struskotvorných přísad, nečistot ze surovin a z nežádoucích prvků, které během procesu oxidují.
Štuková omítka Typ finální omítky na zdi pro vnitřní i vnější použití.
Sušení Při úpravě kalu absorbuje vápno vodu a vytváří hašené vápno. Proces hydratace vytváří teplo a napomáhá snižování obsahu vody. Úprava vápnem před kalolisem též zlepšuje efektivitu vysoušení a redukuje množství kalu.
V inženýrském stavebnictví se vápno využívá k vysoušení vlhkých zemin.
Tadelakt Vysoce bílá, téměř voděodolná vápenná omítka, kterou lze použít uvnitř i zvenčí budov.
Tavidlo Při výrobě skla snižuje bod tavení křemičitého písku (doplňuje další tavidla, jako je Na2O) a šetří tak energii při provozu průmyslových pecí na výrobu skla.

Při výrobě oceli snižují vápenec a vápno bod tavení a zvyšují tekutost strusky.

Jedná se o typ chemického vápna. Činidlo, které je obvykle tvořené směsí výrobku na bázi vápna, obsahuje látky pro zvýšení tekutosti. Tyto látky urychlují rozpouštění materiálu a při výrobě oceli umožňují shlukovat nečistoty během míchání plynem v pánvi nebo nádrži. Ovlivňuje redukci množství aktivního kyslíku ve strusce a oceli.

Tvrdnout Tvrdnutí znamená zpevnění struktury vysušením nebo chemickou reakcí.

Příkladem může být vysoušení zeminy, reakce vzdušného vápna s CO2 či reakce oxidu křemičitého a vápníku, při které vznikají hydratované hlinitany vápenaté.

Typ N Hašené vápno s průměrným/normálním chováním v rámci Emleyho testu (kombinace retence vody a smykové síly).
Typ S  Hašené vápno  se zaručeným chováním v rámci Emleyho testu (kombinace vysoké retence vody a smykové síly). „Speciální hašené vápno“ je označení Americké společnosti pro zkoušení materiálů (American Society for Testing Materials, ASTM), jehož cílem je odlišit speciální stavební hašené vápno od běžného.
Uhličitan vápenatý  CaCO3 minerál, který se na Zemi hojně vyskytuje. Skupina Lhoist si vybírá ta nejčistší ložiska vhodná pro širokou škálu aplikací.
Vápenec Usazená hornina složená z kalcitu (uhličitan vápenatý či CaCO3). Využívá se v kusové, drcené či mleté formě. 
Vápenné mléko Suspenze částic hydroxidu vápenatého ve vodě. Díky těmto částicím má suspenze vzhled mléka. Často označováno jako vápenná kaše. 
Vápenopískové cihly (VPC) Vápenopískové cihly se vyrábí autoklávováním směsi písku a vápna.
Vápnění jezer Rozptýlení mletého vápence s cílem bránit okyselování jezer.
Vápnitý dolomit Vápenec obsahující značné množství hořčíku, alespoň 90 % kalcitu a maximálně 10 % dolomitu.
Vnější omítka Odolná vrstva vápna a kameniva, která pokrývá a chrání zdi budovy.
Vrstva pigmentu Pigment nanášený na papír obvykle dodávaný ve formě kaše. Směs velice čistých zrn s vysokou bělostí, např. mletý vápenec či kaolín.
Vysoká pec Technologie využívaná při výrobě oceli k redukci oxidů železa obsažených v železné rudě na surové železo a k odstraňování nečistot z železné rudy.
Vysoušení Proces, při kterém dochází k odstranění vody.
Výživa V zemědělství jsou vápník a hořčík významnými složkami krmiv pro zvířata. 
Vzdušné vápno Vápna či dolomitická vápna se nazývají „vzdušná“, protože tvrdnou za přítomnosti oxidu uhličitého obsaženého ve vzduchu.
Vzrůst Ve stavebnictví označuje tento výraz zvýšení objemu, ke kterému dochází během procesu narůstání hmoty, jehož výsledkem je pórobeton (AAC). 
Zasypávání Vyplňování prázdných prostor, čímž dojde k vyrovnávání ploch (např. zasypávání výkopů po zemních pracích).
Zhutňování Snížení sypného objemu zeminy nebo kameniva využitím energie, např. válcováním a hutněním. 
Změkčení Při úpravě vody či čištění odpadní vody obsahuje tvrdá voda vysoké množství rozpustných hydrogenuhličitanů HCO3.

Změkčíme-li vodu přidáním vápna, dojde k jejich srážení ve formě nerozpustných uhličitanů CaCO3 či MgCO3

Ztráta žíháním (LOI) Úbytek hmotnosti, ke kterému dochází vlivem teploty. Slouží k určení vázané H2O a zbytkového CO2.
   
  Zdroje: Skupina Lhoist, slovník EULA