Chcete zjistit více o…

Skupina Lhoist je předním světovým výrobcem vápna a dolomitického vápna a zpracovatelem vápence, dolomitu a dalších minerálů, jako je např. plastický jíl.


Zjistěte, co je/jsou…

Obrázky k jednotlivým tématům naleznete v naší FOTOGALERII VÁPNA A DOLOMITICKÉHO VÁPNA.

Co je to vápno?

Vápno je obecný název často používaný pro vápno, vápenec a hašené vápno, přestože jsou tyto výrobky v důsledku zpracování a úpravy chemicky odlišné.

 • Vápenec (uhličitan vápenatý – CaCO3) je hornina, která se po celém světě nachází v obrovském množství.
 • Vápno (oxid vápenatý – CaO) je zásada a výsledek chemické přeměny vápence zahřátím nad 1 000 °C, což vyžaduje energii (3,2 GJ/t CaO). Oxid vápenatý, též zvaný pálené vápno, rychle reaguje s vodou.
 • Hašené vápno (hydroxid vápenatý – Ca(OH)2) je silná zásada, která vzniká reakcí oxidu vápenatého s vodou. Při této reakci vzniká teplo. V závislosti na množství použité vody může mít hydroxid vápenatý formu suchého hydrátu (suchý prášek), pasty (vápenná kaše) nebo tekutého vápenného mléka zvaného též vápenná suspenze (suspenze pevných částic ve vodě).
 • Srážený uhličitan vápenatý (PCC CaCO3) je syntetický uhličitan vápenatý. Má speciální strukturu a lze jej průmyslově vyrábět reakcí hydroxidu vápenatého a CO2.

 

Co je to dolomitické vápno?

 • Dolomit (podvojný uhličitan vápenato-hořečnatý – CaCO3.MgCO3) je výsledkem částečné nebo kompletní dolomitizace uhličitanu vápenatého  
 • Polovypálený dolomit (uhličitan vápenatý & oxid hořečnatý - CaCO3.MgO) vzniká při částečné oxidaci uhličitanu hořečnatého.
 • Dolomitické vápno (oxid vápenato-hořečnatý – CaO.MgO) je výsledkem chemické přeměny podvojného uhličitanu vápenato-hořečnatého zahřátím nad 1 000 °C, k čemuž je vyžadována energie (2,935 GJ/t CaO.MgO). Podobně jako vápno, i dolomitické vápno reaguje s vodou. Afinita CaO vůči vodě je vyšší než u MgO.
 • Polohašené dolomitické vápno (hydroxid vápenatý-oxid hořečnatý Ca(OH)2.MgO) vzniká důsledkem reakce dolomitického vápna s vodou v normálních podmínkách.
 • Hašené dolomitické vápno (hydroxid vápenato-hořečnatý – Ca(OH)2. Mg(OH)2) je výsledkem dokončené hydratační reakce prováděné v přetlakových reaktorech při teplotách okolo 150 °C.

 

Co jsou minerály?

Přírodní minerály mají široké využití v průmyslu a v zemědělství. K minerálům, které zpracováváme v našich dolech, patří vysoce čistý vápenec a dolomitický vápenec, které dodáváme na celou řadu trhů.
Společnost Lhoist je také hlavním dodavatelem kameniva, jež se používá zejména při výstavbě silnic a inženýrských staveb. V našich závodech v USA dobýváme různé speciální jíly, např. plastický jíl, kaolin, sepiolit, saponit a vápenatý bentonit.

 • Plastický jíl je vodný křemičitan hlinitý ze skupiny kaolinů, který vznikl z chemicky pozměněných usazenin ve vodě smísených s pískem, organickým materiálem a jinými složkami. Plastický jíl obsahuje řadu minerálů, například kaolin, illit, slídu, živec a křemen. Přítomny jsou též další vedlejší minerály a některé uhlíkaté materiály. Je poměrně vzácný a nachází se jen v několika málo nalezištích na světě.
 • Kaolin je obecný název pro minerál kaolinit s hexagonálními krystalovými plochami tvořený oxidy a hydroxyly křemíku a hliníku. Kaolin, též známý jako kaolinit nebo porcelánová hlinka, je vrstevnatý křemičitan hlinitý s malou smrštivostí, bobtnavostí a nízkou kationtovou výměnnou kapacitou (KVK), který vznikl chemickým zvětráváním hlinito-křemičitých materiálů, například živce.
 • Sepiolit je křemičitan hořečnatý s jedinečnou vláknitou strukturou s mimořádně vysokým vnitřním a vnějším měrným povrchem, nízkou KVK, malou měrnou hmotností a schopností disperze ve sladké i slané vodě.
 • Saponit je hořečnatý smektit s velkými mezerami mezi strukturními plochami a daleko vyšší KVK než sepiolit, ale také s větší schopností disperze ve sladké a slané vodě.
 • Vápenatý bentonit je zvětralý jíl s vysokým obsahem vápníku, velkou kationtovou výměnnou kapacitou a daleko menší pohltivostí a bobtnavostí než sodný bentonit.