Wegenbouw

Wegenbouw

Kalk verbetert de werkbaarheid en mechanische eigenschappen van plastische gronden voor toepassing in spoorwegen, wegen, snelwegen, hydraulische constructies, luchthavens en industrieterreinen. Gebluste kalk draagt bij aan de duurzaamheid van alle asfaltconstructies, zoals wegen, snelwegen, trottoirs, enz.

Kalk voor grondwerkzaamheden

Verbetering

Ongebluste kalk bindt vocht in grond waarbij calciumhydroxide wordt gevormd. Doordat bij deze chemische reactie warmte vrijkomt worden vochtige gronden in korte tijd extra gedroogt. Het element calcium in ongebluste kalk zorgt ervoor dat klei- en leemdeeltjes flocculeren waardoor een korrelige, goed verwerkbare en verdichtbare grond ontstaat. Op langere termijn zal kalk een puzzolane binding aangaan met silica en aluminium in klei en leem waardoor de verdichte grondstructuur verder verstijft.

Onze Proviacal® -producten op basis van ongebluste kalk zorgen voor duurzaam verbeterde mechanische eigenschappen van de klei- en leemhoudende gronden. De weerstand van plastische grondsoorten tegen belasting door verkeer en bebouwing en slechte weersomstandigheden verbeteren aanzienlijk. Proviacal maakt hergebruik van plastische gronden op locatie mogelijk, waardoor u kosten en milieu (be)spaart.

 

Stabilisatie

Door inmenging van Proviacal® aan daarvoor geschikte gronden kunnen de mechanische eigenschappen van de grond worden verbeterd. Gronden in gebieden met een gematigd tot tropisch klimaat (klei-, leem- en lösshoudende gronden) kunnen duurzaam worden verbeterd met Proviacal®.   

De verbeterde mechanische eigenschappen zijn onder meer:

  • verminderd krimp- en zwelgedrag (volumeverandering),
  • verhoogde druk-, trek- en buigsterkte
  • verhoogde stijfheid- of E-modulus.

Deze verbeteringen verhogen de mechanische eigenschappen van de met Proviacal® behandelde lagen in het trottoirsysteem. De met kalk behandelde ondergrond, fundering of funderingslagen zijn sterker, stijver en volumetrisch stabieler en bieden bescherming tegen een zwakke en voor vervorming gevoelige natuurlijke ondergrond.  Het resultaat is  een betere fundering voor ongebonden aggregaatlagen en asfaltoppervlakken waardoor hun prestaties verbeteren.

Proviacal®

  • vermindert de winning van primaire aggregaten
  • maakt afvoer van uitgegraven grond onnodig
  • vermindert werkverkeer naar de locatie met 95%, wat het plaatselijke wegennet ontlast
  • vermindert aanlegtijd en verlaagt bouwkosten.

Met  Proviacal® RD, ongebluste kalk met zeer lage stofemissie, kunnen gronden in stedelijke gebieden gemakkelijker worden behandeld. Lhoist levert tevens producten in vloeibare vorm, samen met speciale toepassingsapparatuur om klei- en leemgronden te verbeteren.

Ongebluste kalk verbetert plastische gronden op grotere diepte of in taluds door diepe bodemstabilisatie (met kalk-, cementkolommen), waardoor inklinken wordt gereduceerd en de stabiliteit van de diepere ondergrond wordt vergroot.

 

 

Hydraulische bindmiddelen voor wegenbouw

Kalk valoriseert en versnelt de reactie van puzzolanische grondstoffen (bindmiddelen: vliegas, cement, (ijzer)slakken enz.) in wegenbouwtoepassingen. Hydraulische bindmiddelen voor wegen met toevoeging van ongebluste kalk worden gebruikt voor een breed scala aan gronden, doordat ze een bredere inzetbaarheid hebben met betrekking tot verschillende grondkwaliteiten. De combinatie van hydraulische bindmiddelen met ongebluste kalk combineren vochtreductie van grond met de bindingsreactie van de puzzolanische grondstoffen.

Hydraulische bindmiddelen met ongebluste kalk zijn geschikt voor hoogwaardige funderingen voor wegen en spoorwegen.

 

Greppels

Bij grondwerkzaamheden, zoals het graven van greppels en afgravingen bij wegwerkzaamheden, komen gronden of aggregaten vrij die vaak afgevoerd worden. Om het milieu te ontzien en kosten te besparen wordt vaak gezocht naar oplossingen waarbij locaal ontgraven materiaal kan worden hergebruikt. Lhoist heeft zowel droge als vloeibare producten ontwikkeld waarmee ontgraven grond op locatie geschikt gemaakt kan worden als aanvulgrond of als funderingsmateriaal voor wegenbouw.

p7260697.jpg

Droog proces

Lhoist stelt een oplossing voor voor het verbeteren van uitgegraven grond op locatie. Door inmenging van Proviacal® DS (gewoonlijk 0,5% tot 3% drooggewicht van grond) in klei- en leemhoudende plastische gronden kan deze geschikt worden gemaakt als aanvul- en funderingsmateriaal. Lhoist is optimaal uitgerust voor just-in-time leveringen van Proviacal® producten. Daarnaast kan Lhoist adviseren welke de meest geschikte apparatuur is voor grondverbetering (mobiele eenheden en vaste installaties) voor specifieke toepassingen.

Vloeibare grond

Lhoist heeft Proviacal® LS RSS-FB ontwikkeld, waarmee ontgraven grond kan worden verbeterd, zodat deze kan worden hergebruikt als opvulmateriaal. In samenwerking met PROV GmbH (Leipzig, Duitsland), hebben we een formulering ontwikkeld waarin Proviacal® LS RSS®-FB wordt gecombineerd met ontgraven grond, een hydraulische component, een minerale kleiverbinding en water. De resulterende RSS® Liquid Soil is tijdelijk vloeibaar en zelfverdichtend. Het maakt de plaatsing van pijpen in geulen veel gemakkelijker. De verdichtingstijd en kosten alsmede de noodzaak van extra apparatuur worden tevens gereduceerd en de kans op schade aan pijpen is kleiner. De levensduur van het rioolleidingen wordt aanzienlijk verhoogd door het gebruik van vloeibare grond.

Recycling

Kalk verbetert ongeschikte en heterogene bijproducten van ontgravingen. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden om greppels aan te vullen en bij andere stedelijke ontgravingen. Het proces kan op locatie worden uitgevoerd of dichtbij de locatie of op een centrale plaats. Deze aanpak resulteert in een efficienter (her)gebruik van materialen en stimuleert een duurzaam milieubeleid.

Een eigen door Lhoist ontwikkeld systeem maakt het mogelijk om kalk vanuit zakken direct in een mengbak te doseren om het gebruik van kalk te optimaliseren en recycling makkelijker te maken.

 

Verbeteringen van aggregaten

Proviacal® vergemakkelijkt de verbetering van aggregaten in een droog proces in plaats van met een wasbehandeling (met alle bijkomende nadelen). Sommige delfstoffen en recyclingproducten bevatten waardevolle aggregaten die echter moeilijk te scheiden zijn met een maalmachine/zeef door de aanwezigheid van klei- en/of leem. De verwerkbaarheid van dergelijke materialen met kleiklonten is beperkt mogelijk en is nog moeilijker in natte omstandigheden (zie afbeeldingen voor en na behandeling). Proviacal® verbetert de kwaliteit van aggregaten waardoor deze waardevoller zijn voor de markt. Inzet van Proviacal® resulteert in een hoger rendement van delfstofwinning en recycling. Proviacal® producten zijn verkrijgbaar in poedervorm in bulk of in big bags.

Bestaande primaire maalmachine/zeefverwerkingsinstallaties in groeven (vast of mobiel) kunnen worden aangevuld met een menginstallatie voor Proviacal® om het rendement te verbeteren. De Proviacal® mengsintallatie wordt via een bypass ingevoegd waarna het behandelde aggregaat weer in de normale procesroute wordt opgenomen. Lhoist heeft samen met externe partners verschillende soorten mengapparatuur ontwikkeld voor het behandelen, recycleren en verbeteren van moeilijk te scheiden aggregaten. De met Proviacal® verrijkte grondstroom kan na afzeven van de aggregaten worden verkocht als een ideaal aanvulmateriaal met uitstekende mechanische verdichtingseigenschappen.

Tunnels

Mortels 

Naast kalksteenmeel dat als vulstof fungeert, verbetert gebluste kalk (Proviacal® BT) bij tunnelconstructies de reologie van mortels. Hierdoor neemt het verbruik van kostbare speciale organische toevoegingen af. Ook wordt bespaard op kosten voor het aanmaken van metselspecie.

Baggerspecie

Ongebluste kalk droogt baggerspecie afkomstig uit het baggerproces, waardoor deze gemakkelijker te verwerken is. Dit verbetert de stabiliteit, waardoor het beter toepasbaar is in (infra-)structuren.

Synergie tussen klei en kalk zorgen voor recyclingmogelijkheden.

Waterwerken

Proviacal® DD, ons op kalk gebaseerd product voor waterwerken, zoals dijken en dammen, heeft bewezen de erosieweerstand te verbeteren en daarbij ook de doorlaatbaarheid van de grond te handhaven. De verbeterde werkbaarheid en mechanische stabiliteit van natte en klei-achtige gronden helpt de kosten te verlagen en de impact op het milieu te beperken. 

Landschapsarchitectuur (waterbouw)

Lhoist produceert blokken die als decoratieve elementen kunnen worden gebruikt. Bij waterbouw voorkomen deze blokken erosie van rivieroevers en het buiten de oevers treden van meren.

Asfalt

Asphacal®, de oplossing voor duurzamere wegen

Als wegbeheerder of speler in de bestratingsindustrie bent u altijd op zoek naar nieuw duurzame en kosteneffectieve technieken om wegen en trottoirs aan te leggen. Lhoist heeft het Asphacal®-assortiment gecreëerd voor warm en koud gemengd asfalt dat wordt gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van wegen.

Asphacal® H

Asphacal® H is een product van gebluste kalk dat de prestaties van asfaltmengsels in wegen en trottoirs verbetert. Op specifieke behoeften toegesneden mengsels met vulstoffen zijn eveneens beschikbaar. Wijzigingen in de doseerinstallatie op de klantlocatie zijn hiervoor niet nodig. Het resultaat is verbeteringen in asfaltkwaliteit in termen van weerstand tegen afslijten door water, vorst-dooicycli, dooizouten, verharding door veroudering en spoorvorming.

Toevoeging van gebluste kalk aan asfaltmengsels verhoogt de duurzaamheid van trottoirs aantoonbaar met 25 % of meer.

Asphacal® TC

Asphacal® TC voorkomt schade aan kleeflagen veroorzaakt door bouwverkeer (banden en rupsen).

De integriteit van de kleeflaag moet intact blijven om:

  • de duurzaamheid van de wegconstructie te waarborgen; het is bewezen dat een gebrek aan hechting tussen  asfaltlagen de levensduur tot 5 keer lager maakt.
  • het gebied rond de werklocatie schoon te houden en bouwapparatuur en naburige wegmarkeringen te vrijwaren van bitumenmarkeringen.

Studies van wegbeheerorganisaties hebben aangetoond dat de impact die Asphacal ® TC heeft op de adhesie van banden, de hechting tussen wegstructuurlagen in stand houdt.

Voor meer informatie : www.asphacal.com