Afvalwater en slib

Afvalwater en slib

Bij de zuivering van afvalwater worden vervuilingen uit afvalwater verwijderd. Het zuiveringsproces omvat fysische, chemische en biologische processen om vervuilingen te verwijderen. Gezuiverd water kan weer in de natuur worden vrijgegeven. Afvalwater is afkomstig van huishoudens, ziekenhuizen en industrieën. Het kan op locatie worden gezuiverd of worden afgevoerd naar een gemeentelijke zuiveringsinstallatie. Industriëel afvalwater vereist vaak gespecialiseerde zuiveringsprocessen, die vaak op locatie aanwezig zijn.

Neutralac® is het wereldwijde merk van Lhoist voor producten en diensten die gebruikt worden voor de verwerking van afval en slib. Neutralac® producten zijn ontworpen voor neutralisatie, flocculatie, reductie van geuren en optimnalisatie van slibverwerking.

www.neutralac.com

Neutralisatie van afvalwater

In veel processen moet afvalwater geneutraliseerd worden om te voldoen aan de eisen van verschillende verwerkingsinstallaties binnen het proces voor afvalwaterzuivering.
Neutralac® producten kunnen worden ingezet voor verwijdering van metalen uit zuur afvalwater. Dosering van Neutralac® producten zorgt voor een stijging van de pH waarde waarbij de oxides van ongewenste metalen neerslaan.
Neutralac® SLS45 is hét voorbeeld van de R&D -benadering van Lhoist voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Een snelwerkende, makkelijk te gebruiken kalkmelk met 45% gebluste kalk en met desondanks een lage viscositeit van maximaal 300 cPs.
Dankzij de hoge reactiviteit (KIWA T90 < 5 sec) is Neutralac® SLS45 ideaal voor snelle neutralisatie van zuur en het stabiliseren van de pH.
Neutralac® SLS45 is geavanceerder dan de klassieke soorten kalkmelk en presteert vergelijkbaar met natronloog. Vergeleken met natronloog verbetert Neutralac® SLS45 in veel gevallen de precipitatie van metalen, de stabiliteit van het vlokmiddel en het vochtgehalte en de perbaarheid van de filterkoek.

Om meer te weten te komen gaat u naar: www.sls45.com

 

Precipitatie van afvalwater

Vermindering van zware metalen en andere ionen

Metalen horen niet thuis in het milieu. Ze zijn potentiëel schadelijk voor mens en dier. Gemeenten en industrieën moeten deze daarom uit afvalwater verwijderen.

Chemische precipitatie is de meest gebruikte technologie om (ionische) metalen te elimineren uit riool- en proceswater. De ionische metalen worden omgezet in een onoplosbare vorm (deeltjes) door de chemische reactie tussen de oplosbare metaalverbindingen en de precipitatiereagens. Deeltjes gevormd door deze reactie worden uit de oplossing verwijderd door bezinking en/of filtratie.

Verschillende factoren beïnvloeden de effectiviteit van een chemisch precipitatieproces, zoals het type en de concentratie van ionische metalen die in oplossing aanwezig zijn. Het gebruikte precipitatiereagens, de condities van de reactie (met name de pH van de oplossing) en de aanwezigheid van andere bestanddelen kunnen de precipitatiereactie verhinderen.

Precipitatie van hydroxide is het meest algemeen gebruikte chemische precipitatieproces. Tijdens dit proces worden metaalhydroxiden gevormd door toevoeging van calciumhydroxide als precipitatiereagens. Elk opgelost metaal heeft een specifieke pH-waarde voor de optimale precipitatie van zijn hydroxide – van 7,5 voor chroom tot 11,0 voor cadmium.

Op basis van kosten van precipitatiereagentia en de eisen die aan de alkalische stoffen worden gesteld, zijn kalkproducten de meest kosteneffectieve optie om metalen uit afvalwater te verwijderen.

Slibbehandeling

Slib uit afvalwaterzuiveringen moet op een veilige en effectieve manier worden behandeld en afgevoerd. Welke techniek voor slibbehandeling moet worden gebruikt hangt af van de hoeveelheid gegenereerd slib en andere locatiespecifieke omstandigheden.

Kalk vereenvoudigt het ontwateren van organisch en mineraal slib door het aandeel droge stof te verhogen en de structuur te verbeteren (eenvoudigere verwerking en opslag). Kalkproducten stabiliseren slib en reduceren geuremissies van waterzuiveringsinstallaties.

Doordat kalk de flocculatie bevordert wordt het slib gemakkelijker te hanteren, wordt gisting voorkomen, wordt geur beperkt, worden bacteriën en ziektekiemen geëlimineerd en worden metaalionen geimmobiliseerd.

Bij het opstellen van een strategie voor de behandeling en minimalisering van slib moet elke processchakel worden beschouwd:

  • tijdens het productieproces, om afval te verminderen en vervolgens de productie van slib te verminderen,
  • in de behandelingsinstallatie voor afvalwater, door nieuwe aangepaste technologieën te gebruiken die de geproduceerde hoeveelheid slib per BZV verminderen,
  • tijdens de verwijdering, om de meest stabiele en zuinige route te selecteren.

Gebruik van Neutralac® bij slibbehandeling biedt volgende voordelen:

 

Behandeling van vervuilde grond

Veel voorkomende bodemverontreinigingen zijn koolwaterstoffen van petroleum, oplosmiddelen, pesticiden, lood en andere zware metalen.
Het schoonmaken van milieuvervuiling omvat een scala aan technieken, uiteenlopend van eenvoudige biologische processen tot geavanceerde constructietechnologieën. Eliminatieprocessen kunnen zijn gebaseerd op de specifieke vervuilende stof (of klasse vervuilende stoffen) en de locatie.

 

 

Metallurgische resten

Door de steeds strikter wordende milieuwetgeving, grondstoffentekorten en de hoge prijzen van metalen, wordt de invoering van speciale processen voor het verwerken van metallurgische resten en het terugwinnen van de waardevolle bestanddelen ervan steeds relevanter. De technici van Lhoist werken in samenwerking met andere partners aan innovatieve processen om koolwaterstoffen te vernietigen die in verschillende vormen in slib zitten en ook te werken aan de terugwinning van bepaalde metalen, klaar voor hergebruik in de fabriek.

Olieslib en schilfers maken bijvoorbeeld onderdeel uit van metallurgische residuen. Het is nu mogelijk om het ijzer er op een efficiënte manier uit terug te winnen zonder het hoofdstroomschema ijzer-staal te belemmeren.

Verzuring van water uit gesteente en behandeling van verzuurde meren

De verzuring van water uit gesteente (ook Acid Mine Drainage genoemd) wordt meestal veroorzaakt door de biologisch gekatalyseerde oxidatie van pyriet bij verstoorde condities. Deze oxidatie doet zich voor als pyriethoudend gesteente wordt blootgesteld aan een combinatie van water en zuurstof (uit de lucht). Bij de pyrietoxidatie ontstaat zwavelzuur, dat vervolgens de oplossing van diverse giftige metalen bevordert waardoor het grondwater, de rivieren, meren en oceanen vervuild kunnen raken. Kalk is een zeer belangrijk reagens dat wordt gebruikt om dergelijke scenario’s te voorkomen. Lhoist heeft 20 jaar ervaring in het neutraliseren van verzuurde meren. Wij gebruiken speciaal ontwikkelde boten om onze producten in het water te verspreiden. www.neutralac.com