Afvalwater en slib

Afvalwater en slib

Bij de zuivering van afvalwater worden vervuilingen uit afvalwater verwijderd. Het zuiveringsproces omvat fysische, chemische en biologische processen om vervuilingen te verwijderen. Gezuiverd water kan weer in de natuur worden vrijgegeven. Afvalwater is afkomstig van huishoudens, ziekenhuizen en industrieën. Het kan op locatie worden gezuiverd of worden afgevoerd naar een gemeentelijke zuiveringsinstallatie. Industriëel afvalwater vereist vaak gespecialiseerde zuiveringsprocessen, die vaak op locatie aanwezig zijn.

Neutralac® is het wereldwijde merk van Lhoist voor producten en diensten die gebruikt worden voor de verwerking van afval en slib. Neutralac® producten zijn ontworpen voor neutralisatie, flocculatie, reductie van geuren en optimnalisatie van slibverwerking.

www.neutralac.com

Metallurgische resten

Door de steeds strikter wordende milieuwetgeving, grondstoffentekorten en de hoge prijzen van metalen, wordt de invoering van speciale processen voor het verwerken van metallurgische resten en het terugwinnen van de waardevolle bestanddelen ervan steeds relevanter. De technici van Lhoist werken in samenwerking met andere partners aan innovatieve processen om koolwaterstoffen te vernietigen die in verschillende vormen in slib zitten en ook te werken aan de terugwinning van bepaalde metalen, klaar voor hergebruik in de fabriek.

Olieslib en schilfers maken bijvoorbeeld onderdeel uit van metallurgische residuen. Het is nu mogelijk om het ijzer er op een efficiënte manier uit terug te winnen zonder het hoofdstroomschema ijzer-staal te belemmeren.

Behandeling van vervuilde grond

Vervuiling van de bodem wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van door de mens gemaakte chemische stoffen of andere wijzigingen van het natuurlijke bodemmilieu. Dit komt veelal door het scheuren van ondergrondse opslagtanks, het toepassen van pesticiden, het doorsijpelen van vervuild oppervlaktewater in ondergrondse lagen, het dumpen van olie en brandstof, het uitlogen van afval van stortterreinen of het direct lozen van industrieel afval in de bodem. De meest voorkomende chemische stoffen die men aantreft zijn koolwaterstoffen van petroleum, oplosmiddelen, pesticiden, lood en andere zware metalen. De veranderingen in bodemverontreiniging houden verband met de mate van industrialisatie van een gebied en de intensiteit an het gebruik van chemicaliën in het omliggende gebied.

Zorgen over vervuiling van de grond ontstaan primair door mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van zowel direct contact met als secundaire vervuiling van watervoorraden.

Het schoonmaken van milieuvervuiling omvat een scala aan technieken, uiteenlopend van eenvoudige biologische processen tot geavanceerde constructietechnologieën. Eliminatieprocessen kunnen zijn gebaseerd op de specifieke vervuilende stof (of klasse vervuilende stoffen) en de locatie.

Slibbehandeling

Slib uit afvalwaterzuiveringen moet op een veilige en effectieve manier worden behandeld en afgevoerd. Welke techniek voor slibbehandeling moet worden gebruikt hangt af van de hoeveelheid gegenereerd slib en andere locatiespecifieke omstandigheden.

Kalk vereenvoudigt het ontwateren van organisch en mineraal slib door het aandeel droge stof te verhogen en de structuur te verbeteren (eenvoudigere verwerking en opslag). Kalkproducten stabiliseren slib en reduceren geuremissies van waterzuiveringsinstallaties.

Doordat kalk de flocculatie bevordert wordt het slib gemakkelijker te hanteren, wordt gisting voorkomen, wordt geur beperkt, worden bacteriën en ziektekiemen geëlimineerd en worden metaalionen geimmobiliseerd.

Bij het opstellen van een strategie voor de behandeling en minimalisering van slib moet elke processchakel worden beschouwd:

  • tijdens het productieproces, om afval te verminderen en vervolgens de productie van slib te verminderen,
  • in de behandelingsinstallatie voor afvalwater, door nieuwe aangepaste technologieën te gebruiken die de geproduceerde hoeveelheid slib per BZV verminderen,
  • tijdens de verwijdering, om de meest stabiele en zuinige route te selecteren.

Gebruik van Neutralac® bij slibbehandeling biedt volgende voordelen:

 

Precipitatie van afvalwater

Vermindering van zware metalen en andere ionen

Metalen horen niet thuis in het milieu. Ze zijn potentiëel schadelijk voor mens en dier. Gemeenten en industrieën moeten deze daarom uit afvalwater verwijderen.

Chemische precipitatie is de meest gebruikte technologie om (ionische) metalen te elimineren uit riool- en proceswater. De ionische metalen worden omgezet in een onoplosbare vorm (deeltjes) door de chemische reactie tussen de oplosbare metaalverbindingen en de precipitatiereagens. Deeltjes gevormd door deze reactie worden uit de oplossing verwijderd door bezinking en/of filtratie.

Verschillende factoren beïnvloeden de effectiviteit van een chemisch precipitatieproces, zoals het type en de concentratie van ionische metalen die in oplossing aanwezig zijn. Het gebruikte precipitatiereagens, de condities van de reactie (met name de pH van de oplossing) en de aanwezigheid van andere bestanddelen kunnen de precipitatiereactie verhinderen.

Precipitatie van hydroxide is het meest algemeen gebruikte chemische precipitatieproces. Tijdens dit proces worden metaalhydroxiden gevormd door toevoeging van calciumhydroxide als precipitatiereagens. Elk opgelost metaal heeft een specifieke pH-waarde voor de optimale precipitatie van zijn hydroxide – van 7,5 voor chroom tot 11,0 voor cadmium.

Op basis van kosten van precipitatiereagentia en de eisen die aan de alkalische stoffen worden gesteld, zijn kalkproducten de meest kosteneffectieve optie om metalen uit afvalwater te verwijderen.

Neutralisatie van afvalwater

In veel processen moet afvalwater geneutraliseerd worden om te voldoen aan de eisen van verschillende verwerkingsinstallaties binnen het proces voor afvalwaterzuivering.
Neutralac® producten kunnen worden ingezet voor verwijdering van metalen uit zuur afvalwater. Dosering van Neutralac® producten zorgt voor een stijging van de pH waarde waarbij de oxides van ongewenste metalen neerslaan.
Neutralac® SLS45 is hét voorbeeld van de R&D -benadering van Lhoist voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Een snelwerkende, makkelijk te gebruiken kalkmelk met 45% gebluste kalk en met desondanks een lage viscositeit van maximaal 300 cPs.
Dankzij de hoge reactiviteit (KIWA T90 < 5 sec) is Neutralac® SLS45 ideaal voor snelle neutralisatie van zuur en het stabiliseren van de pH.
Neutralac® SLS45 is geavanceerder dan de klassieke soorten kalkmelk en presteert vergelijkbaar met natronloog. Vergeleken met natronloog verbetert Neutralac® SLS45 in veel gevallen de precipitatie van metalen, de stabiliteit van het vlokmiddel en het vochtgehalte en de perbaarheid van de filterkoek.

Om meer te weten te komen gaat u naar: www.sls45.com